Hvem får gratis tannbehandling?

Les om hvem som får gratis tannbehandling, eller redusert pris.

Hvem får gratis tannbehandling av tannklinikkene?

Om du velger privat tannlege, må du betale alle utgifter selv.

Ungdom 19-20 år

Vi tilbyr tannbehandling til ungdom til redusert pris. Tilbudet gjelder fra det kalenderåret du fyller 19 år til og med det kalenderåret du fyller 20 år. Prisen er 25 % av offentlig takst fastsatt av Helse og omsorgsdepartementet. Her finner du eksempler på ulike tannbehandlinger.

Om du velger privat tannlege, må du betale alle utgifter selv.

Unge voksne i alderen 21 til 26 år

Regjeringen har bestemt at aldersgruppen 21 år til og med 26 år skal få et oppfølgingstilbud av den offentlige tannhelsetjenesten. Egenandelen av behandlingskostnaden skal være 50 % av fylkeskommunal takst. Dette er en utvidelse av ordningen om tannhelsetilbud til 21 og 22-åringer. Tilbudet gjelder nå for aldersgruppen 21 til 26 år.

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke gitt nødvendig informasjon om hvordan det utvidede tilbudet skal administreres.

Tannhelsetjenesten i Oslo viderefører ordningen for 21 og 22-åringer som ble innført i 2022.

For deg som pasient i alderen 21-22 år

Fyller du 21 eller 22 år dette kalenderåret, betaler du en egenandel som er på 50% av de fylkeskommunale takstene. For Oslo gjelder samme honorar som er vedtatt av Helsedirektoratet. Takstene for tannbehandling hos Helsedirektoratet

Tilbudet gjelder alle i aldersgruppen som er bosatt eller har opphold i Oslo kommune. Egenandelen betales direkte til den private tannlegen eller tannpleieren du får utført behandlingen hos.
Du får ikke dekket utgifter til kosmetisk/estetisk tannbehandling som for eksempel bleking av tenner og lignende.

Har du allerede fått tannbehandling i 2023 hos en privat tannlege eller tannpleier og betalt fullt honorar kan du søke refusjon for inntil 50% av kostnadene. Kostnadene må være dokumenterte, det betyr at du må ha kvittering for behandlingen. Har du ikke kvittering kan du kontakte din tannlege eller tannpleieren for å få dette.

Last ned og fyll ut refusjonsskjema (PDF). Husk å legge ved spesifisert kvittering.
Skjema og kvitteringer sendes per post til:

Oslo kommune Helseetaten
Avdeling for tannhelsetjenesten
Postboks 4716, 0506 OSLO
Merk konvolutten «21 og 22åringer»

For deg som pasient i alderen 23-26 år

Du må inntil videre betale full pris hos privat tannlege eller tannpleier. Du kan søke til Oslo kommune om refusjon for inntil 50% av behandlingskostnadene. Kostnadene må være dokumenterte. Det betyr at du må ha kvittering for behandlingen. Har du ikke kvittering kan du kontakte din tannlege eller tannpleier for å få dette.

Last ned og fyll ut refusjonsskjema (PDF). Husk å legge ved spesifisert kvittering.
Vi ber om at refusjonsskjema og kvitteringer sendes per post til:

Oslo kommune Helseetaten
Avdeling for tannhelsetjenesten
Postboks 4716, 0506 OSLO
Merk konvolutten «23- til og med 26-åringer»

Du får ikke dekket utgifter til kosmetisk/estetisk tannbehandling som for eksempel bleking av tenner og lignende.

For private tannleger og tannpleiere

Behandling av 21 og 22åringer

Oslo kommune viderefører ordningen for 21 og 22-åringer som ble etablert i 2022. Pasienten skal betale en egenandel tilsvarende 50% av fylkeskommunale takster. I Oslo følger vi honorartakst i henhold til Helsedirektoratet. En timepris på kr 1860,- kan benyttes ved tannbehandlinger som ikke er beskrevet i rundskrivet. Denne egenandelen kreves inn direkte fra pasient. Tannlegen eller tannpleieren sender refusjonskrav for resterende behandlingskostnad til den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo kommune.

Hos Oslotann finner mer informasjon om ordningen

Kosmetisk/estetisk tannbehandling uten odontologisk indikasjon dekkes ikke. Tannhelsetjenesten dekker ikke honorar for timer som ikke er benyttet av pasient.

Tannhelsetjenesten forbeholder seg retten til å avvise krav som ikke følger veileder eller retningslinjer, eller hvis tannbehandling ikke på andre måter faller inn under det som anses som nødvendig tannbehandling. Tannlegen/tannpleier og/eller pasienten må selv dekke denne kostnaden.

Større kostnadsdrivende behandling (eksempelvis implantatbehandling) må søkes om til fylkestannlegen på forhånd.

Behandling av 23, 24, 25 og 26-åringer

Pasienter i denne gruppen må per nå betale full takst hos den private tannlegen eller tannpleiere, og må selv søke refusjon hos Oslo kommune. Tannhelsetjenesten ber om at dere informerer deres aktuelle pasienter om den nye ordningen, og er behjelpelig med spesifiserte kvitteringer.

Voksne

Vi behandler ikke øvrige voksne uten rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten.