Slik jobber Oslo kommune med flyktninger og inkludering

Bosetting og inkludering av flyktninger skjer i kommunen. Det er også kommunens ansvar å tilby helse-, barnevern- og skoletjenester til asylsøkere i mottak.

Transitt- og asylmottak i Oslo 

Etter ankomst og et kort opphold i et ankomstmottak bor asylsøkerne i transittmottak til de har gjennomført asylintervjuet sitt

Oslo er normalt vertskapskommune for ett transittmottak, Refstad transittmottak. Her dekker kommunen helsetjenester, barnevern og skoletilbud  til barn som har utsikter til et lengre opphold. Det gis alltid et pedagogisk tilbud til barn i barnehagealder i akutt- og transittmottak i Oslo.

I påvente av søknadsbehandling, bosetting eller hjemreise ved avslag, får alle asylsøkere tilbud om å bo i ordinære asylmottak. 

Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger 

Oslo har bosatt cirka 20 enslige mindreårige flyktninger hvert år i lang tid. I 2015 økte tallet til 40, i 2016 til 108, og for 2017 ble det bosatt 30 enslige mindreårige. Avhengig av alder og behov bosettes barna i institusjon, bofellesskap eller fosterhjem.

Dette er unge mennesker som erfaringsmessig har ekstra behov for støtte og et godt nettverk i en avgjørende del av livet. Derfor er kommunens hovedfokus skole- og fritidstilbud, nettverksbygging og etter hvert studier eller jobb.

Statsforvalteren i Oslo og Viken oppnevner en representant til den enkelte enslige mindreårige asylsøkeren, umiddelbart etter ankomst. 

Bosetting i Oslo

Oslo forespørres om et lavere tall for bosetting enn byens befolkning skulle tilsi. Det er fordi mange flyktninger flytter til Oslo selv om de først har blitt bosatt i en annen kommune. Dette har avtatt noe med årene, men omlag 15 prosent av alle flyktninger til slutt ender opp i Oslo.

Antall bosatte flyktninger i Oslo:

2013    450

2014    500

2015    811 herav 40 enslige mindreårige

2016    1000 herav 108 enslige mindreårige

2017    850 herav 30 enslige mindreårige

2018    300

Gå til IMDi – tall og statistikk over integreringen i Oslo kommune

Tilbud og tjenester til asylsøkere og flyktninger

Asylsøkere har rett til de samme helsetjenestene fra kommunen og spesialisthelsetjenesten som den øvrige befolkningen. Retten gjelder fra det tidspunkt en person kontakter norske myndigheter og ber om asyl.

Det er bydelene som hjelper flyktninger med å finne en bolig, enten ved å bruke det private markedet eller ved å tildele en kommunal bolig. Velferdsetaten støtter bydelene i arbeidet med å fremskaffe boliger. Husstander med lav inntekt og høye boutgifter kan få bostøtte til å dekke deler av boutgiftene sine. 

Oslo kommune tilbyr alle flyktninger og familiegjenforente med flyktninger et introduksjonsprogram. I hovedsak består programmet av fagene norsk og samfunnskunnskap, samt yrkesrettet språkpraksis eller andre tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet.

Barn som har foreldre som deltar i Oslo kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger prioriteres i barnehageopptak.

Tilskuddsordning

Oslo kommunes tilskuddsordning for særskilte integreringstiltak for flyktninger skal stimulere frivillig innsats og frivillige organisasjoners bidrag i asylmottak og integrering av flyktninger og asylsøkere, og styrke samspillet mellom frivilligheten og kommunens arbeid.

Finn informasjon om tilskuddsordningen og hvordan du søker her

Koordinering i kommunen

Arbeidet med å legge til rette for rask bosetting og inkludering av flyktninger i lokalsamfunnet gjennomføres i samarbeid mellom virksomhetene i sektorene for helse, velferd og sosiale tjenester, oppvekst og kunnskap og næring og eierskap. Ta kontakt med bydelene direkte for konkrete tjenester

Det koordinerende ansvaret ivaretas av byråd for eldre, helse og arbeid.

Kontaktperson

Inger Elisabeth Salvesen, byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid

E-post: ingerelisabeth.salvesen@byr.oslo.kommune.no 
Sentralbord 21 80 21 80