Slik jobber Oslo kommune med flyktninger og inkludering

Bosetting og inkludering av flyktninger skjer i kommunen. Det er også kommunens ansvar å tilby helse-, barnevern- og skoletjenester til asylsøkere i mottak.

Flyktningers ankomst til Oslo 

Det er to alternative veier for flyktninger som skal bosette seg i Oslo:

 • Overføringsflyktninger er flyktninger som bosettes i Norge direkte fra utlandet, etter avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). 
 • Asylsøkere, som selv har kommet til Norge, har et kort opphold i et transittmottak før de flytter til et asylmottak i påvente av oppholdstillatelse og påfølgende tildeling av bosettingskommune.

Det er for tiden ingen transitt- eller asylmottak i Oslo. Utlendingsdirektoratet (UDI) avgjør hvor mange og hvor mottakene skal være. 

Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger 

Oslo bosetter hvert år enslige mindreårige flyktninger, men omfanget varierer. For tiden er det få flyktninger som kommer hvorav det er svært få enslige mindreårige. Avhengig av alder og behov bosettes barna i institusjon, bofellesskap eller fosterhjem.

Dette er unge mennesker som erfaringsmessig har ekstra behov for støtte og et godt nettverk i en avgjørende del av livet. Derfor er kommunens hovedfokus skole- og fritidstilbud, nettverksbygging og etter hvert studier eller jobb.

Statsforvalteren i Oslo og Viken oppnevner en representant til den enkelte enslige mindreårige asylsøkeren, umiddelbart etter ankomst. 

Bosetting i Oslo

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som ber kommunene om å bosette flyktninger. Flyktningene fordeles til kommunene blant annet på bakgrunn av befolkningssammensetning og resultater i integreringsarbeidet.

Antall flyktninger IMDi har bedt om at Oslo bosetter:

 • 2013: 450
 • 2014: 500
 • 2015: 811
 • 2016: 1000
 • 2017: 850
 • 2018: 300
 • 2019: 250
 • 2020: 137
 • 2021: 206

Gå til IMDi – tall og statistikk over integreringen i Oslo kommune

Tilbud og tjenester til asylsøkere og flyktninger

Asylsøkere har rett til de samme helsetjenestene fra kommunen og spesialisthelsetjenesten som den øvrige befolkningen. Retten gjelder fra det tidspunkt en person kontakter norske myndigheter og ber om asyl.

Det er bydelene som hjelper flyktninger med å finne en bolig, enten ved å bruke det private markedet eller ved å tildele en kommunal bolig. Velferdsetaten støtter bydelene i arbeidet med å fremskaffe boliger. Husstander med lav inntekt og høye boutgifter kan få bostøtte til å dekke deler av boutgiftene sine. 

Oslo kommune tilbyr alle flyktninger og familiegjenforente med flyktninger et introduksjonsprogram. I hovedsak består programmet av fagene norsk og samfunnskunnskap, samt yrkesrettet språkpraksis eller andre tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet.

Barn som har foreldre som deltar i Oslo kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger prioriteres i barnehageopptak.

Koordinering i kommunen

Arbeidet med å legge til rette for rask bosetting og inkludering av flyktninger i lokalsamfunnet gjennomføres i samarbeid mellom virksomhetene i sektorene for helse, eldre og innbyggertjenester, oppvekst og kunnskap og næring og eierskap. Ta kontakt med bydelene direkte for konkrete tjenester

Det koordinerende ansvaret ivaretas av byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Kontaktperson

Henrik Cenar, byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester.
E-post: henrik.cenar@byr.oslo.kommune.no
Sentralbord 21 80 21 80