Politikk og politiske møter

Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen


Kjersti Grut

Programleder områdeløftene

Telefon: 982 36 595

E-post:

Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Det sist vedtatte mandatet for lokalstyret for Områdeløft Grønland og Tøyen er fra BU-sak 176/18 (programplan 2019). Nytt forslag fremmes for BU i mars 2020.

Lokalstyret består av representanter fra Bydel Gamle Oslo, fire innbyggerrepresentanter fra Grønland og Tøyen, lokal representant fra Utdanningsetaten og politiet i Oslo. Byrådsavdeling for byutvikling (BYU) og avdelingsdirektør for lokalsamfunn og mestring er observatør for å sikre helhetlig koordinering i Oslo kommune og i Bydel Gamle Oslo.

Lokalstyret anbefaler for bydelsdirektøren å fatte vedtak om opprettelse og avvikling av prosjekter i tråd med vedtatt programplan med tilhørende føringer. Videre har det løpende styring og resultatoppfølging av programmet og ansvar for revidering av årlig lokal programplan. Lokalstyret har styring og resultatansvar kun for prosjekter som er finansiert av BYU til BGO. Der programeierne finansierer prosjekter direkte til ulike etater har etaten et eget styrings- og resultatansvar.  

For de mulighetsområdene innenfor lokal programplan der bydelsdirektøren anbefaler at andre virksomheter enn bydel Gamle Oslo sitter i førersetet, vil saken behandles i programstyret for nærmiljø som innstiller til programeierne. I disse sakene vil lokalstyrets anbefaling om mulighetsområdet ivareta innbyggerinvolvering.

Lokalstyret har et spesielt ansvar for at relevante aktører i området involveres på en hensiktsmessig måte gjennom prosjektene. Det har også ansvar for at kommunikasjonen mellom programmet og innbyggerne fungerer tilfredsstillende og at samarbeidet med bydelens tjenester fungerer tilfredsstillende. Lokalstyret har også ansvar for at det etableres et effektivt system for program- og prosjektstyring for de de prosjektene det har ansvar for. Lokalstyret har fått myndighet fra og rapporterer til Gamle Oslo bydelsutvalg.

Medlemmer

Ruderaas, Anne Britt

Leder av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Telefon: 913 96 383

Yrke: Endringsleder Bydel Gamle Oslo

Abshir, Nafisa

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: fast innbyggerrepresentant fra områdeløft Grønland

Gauksrud, Kåre Ivar

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: fast innbyggerrepresentant fra områdeløft Grønland

Aandal, Kristin

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: fast innbyggerrepresentant fra områdeløft Tøyen

Nuur, Ali

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: fast innbyggerrepresentant fra områdeløft Tøyen

Rehn, Janne Thon

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: Rektor på Vahl skole

Presthus, Gørild

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: Politiet i Oslo

Granli,Trine Lise Saxesen

Observatør av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Telefon: 941 66 443

Yrke: avdelingsdirektør for Helse, sosial og nærmiljø i Bydel Gamle Oslo

Tranaas, Hanna Wærness

Observatør av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Yrke: Byrådsavdeling for byutvikling