Nettverket Rommets kraft

I nettverket får vi anledning til å besøke hverandres barnehager, diskutere, utfordre og reflektere sammen med andre barnehagefolk. Vi har faste samlinger, fagpiff og en egen MUV-festival.

Hva får man som en del av nettverket Rommets kraft?

Delingskultur og kollegial læring er grunnstammer i nettverket. Et annet viktig element i vårt nettverksarbeid er at vi gir tid og dermed verdi til å gjøre utvikling i praksis gjennom kreative verksted og refleksjon over dokumentasjon og litteratur.

I Rommets kraft viser vi til det konkrete fysiske rommet, - og til alt som påvirker og spiller med. Hvordan vi organiserer, strukturer, skaper møteplasser, velger materialer og hvordan personalet plasserer seg og reflekterer over barnas og eget bruk av rommene. Dette er en pågående prosess som vi aldri blir ferdig med ettersom rommene er ulike i utforming, barna er i stadig utvikling, det er nye prosjekter, nye tanker, ny kunnskap og samfunnet har ulike behov som skal møtes.

Å delta i Rommets kraft skal ikke være en tilleggsoppgave, - men en måte å løse oppgavene på. Vi utfører Rammeplanen, kvalitetsstandarder og egne satsningsområder gjennom arbeidsmåtene i nettverket.

Å gjøre utviklingsarbeidet sammen med andre i et nettverk gir mange flere ekstra dimensjoner og perspektiver.

Visjon og mål

Vår visjon: Sammen vil vi skape gode og bærekraftige leke- og læringsmiljø i nær sammenheng med pedagogisk innhold og barns medvirkning.

Våre felles mål:

 • Danne nettverk på tvers av barnehager i Oslo med fokus på barnas leke- og læringsmiljø.
 • Å utvikle et fysisk miljø hvor barna får leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.
 • Å skape inkluderende møteplasser.
 • Å få økt kunnskap om og utvikle det fysiske leke- og læringsmiljøet til en pedagogisk ressurs i tråd med Rammeplanen og til det beste for barna.
 • Av hensyn til miljø- og klimautfordringer vil vi bygge opp bærekraftige møteplasser.

Vi kan ikke bare tenke og snakke forandringen, - vi må gjøre den!

Dette arrangerer vi i nettverket

Nettverkssamlinger

Vi har fem samlinger i løpet av et barnehageår. Samlingene er rundt om i barnehagene etter tur og varer fra klokken 12:00-15:00. Det er faste programposter:

 • Velkommen
 • Presentasjon av deltakerne. Hva har skjedd siden sist?
 • Presentasjon av vertsbarnehagen og deres arbeid
 • Gå-runde. Vertsbarnehagen viser oss rundt
 • Kreativt verksted i grupper med påfølgende refleksjon
 • Fagpiff

Fagpiff

Vi har to samlinger i året med fagpiff. Disse består av innlegg fra nettverkslederne eller vi får innblikk i enkeltbarnehagers arbeid. Noe av det viktigste vi gjør er å se på egen praksis, dele den med hverandre, knytte det til litteratur og teori og reflektere sammen om det. Det bidrar til ny kunnskap, til å bli utfordret, undrende og modige til å prøve ut nye måter å jobbe på. Her er et utvalg av temaer:

 • Møteplasser som rommets kraft
 • Materialer og verktøy som rommets kraft
 • Relasjoner som rommets kraft
 • Estetikk som rommets kraft
 • Dokumentasjon og refleksjon som rommets kraft
 • Organisering som rommets kraft

Vi avslutter nettverkssamlingene ute i barnehagene med en kortversjon på de utvalgte temaene.

MUV- festivalen

En gang i året setter vi av en hel dag til faglig påfyll for alle deltakerne i nettverket. Vi inviterer forelesere både fra egne rekker, fra høgskole og universitet på vårt fagområde og fra andre fagområder. Å se oss selv fra andres perspektiv gir grunnlag for refleksjon, læring og utvikling.

Kreative verksted skal alltid ha en stor plass på festivalen. Det er gjennom å gjøre vi kan begynne å forstå!

Årets festival blir 20. oktober 2021 på DOGA med tema «Estetikk som rommets kraft»

Eget program og påmelding sendes medlemsbarnehagene.

Forbindelsene i nettverket Rommets kraft

Det er barnehagene som er medlemmer i nettverket. De velger seg to faste representanter som er aktive deltakere i nettverket og som gir tilbake til kollegaene i egen barnehage. Enkelte store barnehager velger seg noen flere aktive deltakere.

Vi er 24 barnehager, delt i 4 nettverksgrupper. Tine og Åse leder 2 grupper hver.

Arbeidsgruppen består av styrer/faglig leder fra hver av deltakerbarnehagene og har 3 møter i året. Her diskuteres faglig fokus, evalueres arbeidet og gir innspill til videre arbeid.

Styringsgruppen består av 1 styrer/faglig leder fra hver av nettverksgruppene og nettverkslederne. Vi har 2 – 3 møter i året. Mandatet til styringsgruppen er å ta del i utformingen av programmet for nettverket Rommets kraft, lytte til arbeidsgruppa for å fange hva barnehagene trenger og hva som er aktuelt, ha en aktiv rolle på nettverkets møter/arrangement og lede nettverkssamlinger ved behov.

Kalender med aktiviteter

Kalender med aktiviteteter i barnehageåret 2021-2022
HvaNårHvem kan delta
Arbeidsgruppemøte25. august 2021, klokken 13:00-15:00Styrer/fagleder
Nettverkssamlinger20. september 2021, klokken 12:00-15:00Gruppe 3 og 4
Nettverkssamlinger22. september 2021, klokken 12:00-15:00Gruppe 1 og 2
MUV- festivalen «Estetikk som rommets kraft»20. oktober 2021, klokken 09:00-15:00Alle
Nettverkssamlinger15. novenber 2021, klokken 12:00-15:00Gruppe 3 og 4
Nettverkssamlinger17. november 2021, klokken 12:00-15:00Gruppe 1 og 2
Arbeidsgruppemøte8. desember 2021, klokken 13:00-15:00Styrer/fagleder
Fagpiff19. januar 2022, klokken 12:00-15:00Alle
Nettverkssamlinger14. februar 2022, klokken 12:00-15:00Gruppe 3 og 4
Nettverkssamlinger16. februar 2022, klokken 12:00-15:00Gruppe 1 og 2
Arbeidsgruppemøte9. mars 2022, klokken 13:00-15:00Styrer/fagleder
Nettverkssamlinger14. mars 2022, klokken 12:00-15:00Gruppe 3 og 4
Nettverkssamlinger16. mars 2022, klokken 12:00-15:00Gruppe 1 og 2
Nettverkssamlinger2. mai 2022, klokken 12:00-15:00Gruppe 3 og 4
Nettverkssamlinger4. mai 2022, klokken 12:00-15:00Gruppe 1 og 2
Fagpiff8. juni 2022, klokken 12:00-15:00Alle

Hvordan bli med

Dere tar kontakt med oss på MUV for å til å bli med i nettverket. Vi tilbyr digitale informasjonsmøter dere kan be om før beslutning om å bli med.  Dere kan komme på besøk til MUV eller også invitere oss til deres barnehage for en prat. Vi følger barnehageåret og har program som settes opp fra august til juni hvert år.

Ta kontakt: