De eldste skolearkivene
 

 

Skolevesenet i Aker

Fra Aker finnes det arkiver fra skolevesenet helt tilbake til 1742. Faksimilen til venstre viser den første siden i skolevesenets protokoll. Her kan vi lese inndelingen av skolekretser i Aker, og en bregning av hvor mange skoleholdere det var behov for.

Skoleloven av 1739, som innførte alminnelig skoleplikt i Norge, påla herredene å etablere faste skoler der folketettheten tilsa at dette var hensiktsmessig. Sogneprest O. Holmboe, som utarbeidet retningslinjene for skolevesenet i Aker med utgangspunkt i den nye loven, konkluderte imidlertid med at "her i Menigheden kunde allene være tvende visse Skole-Huus, det ene paa Grønland det andet ved Saugene, hvor folk boer tæt sammen", mens det for øvrig i Aker ikke var grunnlag for annet enn omgangsskoler.

Klikk her
eller på bildet til venstre for å se inn i protokollen 1742.


Borgerskolen


Arkivene etter Christiania borgerskole er det eldste bevarte skolearkivet fra Oslo i Byarkivet. Skolen hadde hatt sin forløper i det såkalte forberedelsesinsituttet i Kristiania fra 1806, som var startet opp av de tre overlærerene Flor, Platou og Arnesen, med biskop Fredrik Julius Bech som dets høye beskytter.

Skolen åpnet i september 1812. Flor, Platou og biskop Bechs navn finner vi igjen i faksimilen fra den eldste møteprotokollen (til venstre). De var alle initiativtagere til borgerskolen.

Borgerskolen og forløperen til denne ble opprettet for å høyne kunnskapen blant barn som var bestemt for "det alminnelige borgelige Livs Sysler". Stifterne var sjokkert over det nivået kandidatene til de to høyere skolene i byen – Katerdralskolen og Krigsskolen – hadde, og ville skape et godt grunnlag for videre utdannelse.

Klikk her eller på bildet til venstre for å se inn i protokollen fra 1812.

Tilbake

 

 

Hva finnes i skolearkivene?