Bilen – til nytte og besvær

Av Grethe Flood
November 2001

 

Før bilens tid. Brannmenn på hesteslede ca. 1890 (fotograf ukjent. Original i Byarkivet,
A-20189/001/034)

Hest og vogn, eller slede, var den vanligste formen for transport av personer og gods til langt ut på 1800-tallet. I Kristiania kjørte vognmennene eller hestedrosjene folk dit de skulle. Det fantes også en rekke spesialkjøretøyer, bl.a. bakerivogner, bryggerivogner, renovasjonsvogner og brannsprøytevogner.

I 1898 fikk så Kristiania for første gang besøk av et selvgående vidunder på fire hjul - en automobil. Året etter gikk Schous bryggeri til innkjøp av byens første bil, en Daimler lastebil 1899-modell. Så fulgte bilinnkjøpene på rekke og rad: I 1904 kom den første varevogna eid av Grensen Skotøymagasin, i 1908 den første drosjen, i 1909 den første bilen eid av en offentlig etat og i 1912 en brannbil. I 1909 nedsatte for øvrig formannskapet en egen automobiltakstkomité som anbefalte tvungen innføring av taksametersystemet basert på at det alltid skulle betales etter kjørt veilengde. Den siste hestedrosjen holdt på til 1951.

FWD-bil her brukt til sandkjøring til nylagte fiberrøranlegg i Maridalsveien i 1923. (Foto: O. Ruud. Original i BYarkivet, A-20138/005/120)

I 1921 har vi tallet på lastebiler i byen - 1415 av totalt 1824 personbiler, og ifølge en telling fra 1925/26 sto lastebilene for cirka halvparten av trafikken. Vi kan dermed konkludere med at den største andelen av hovedstadens bilpark ble brukt til nyttelast. Men lastebiltrafikken hadde også sine negative sider: Rådmannen for 2. avdeling mottok hyppige og til dels helt berettigede klager "over rystelser, forårsaket ved kjøring med lasteautomobiler i byens gater". For å unngå rystelser foreslo rådmannen bl.a. at det ikke skulle være tillatt med massive gummiringer på lastebiler, og at kjørehastigheten for biler av nettovekt 2 ½ tonn eller mer skulle settes til maksimum 15 km/t, for så vidt de ikke hadde luftringer.

Før første verdenskrig var bilen et leketøy og et statussymbol for de få. I mellomkrigstiden begynte man å produsere billigere vogner, men vi kan likevel snakke om et skille mellom vest og øst i byen. Det var særlig på vestkanten at man så konturene av en økende privatbilisme, mens egen bil var noe arbeidsfolk på østkanten stort sett bare kunne drømme om.

Bilen var i starten et leketøy for de få, men den ble også benyttet av kommunens folk når de var ute på oppdrag. Her elektrisitetsverkets ingeniører på veien ved Randsfjorden i 1923. (Fotograf ukjent. Original i Byarkivet, A-20138/U006/084)

Fra den første registreringen av vogner startet i 1913 til toppåret 1939 steg antallet vogner i byen fra 233 til 17 236. I juni 1932 ble det foretatt en trafikktelling som viser kjørehastigheter og trafikkmengder i 13 av byens gater. Ifølge tellingen passerte det gjennomsnittlig 547 kjøretøyer i timen i oslogatene. Den største trafikken var i Rådhusgata ved Kontraskjæret der det passerte 788 kjøretøyer i timen om ettermiddagen, dvs. mellom kl. 15 og 16. Det var vel slike tall som i 1936 fikk rutebileier Schøyen til å uttale at trafikken ut av byen i rushtiden hadde antatt karakter av storstadstrafikk. I årene like etter annen verdenskrig var antallet kjøretøyer gått ned, og trikken var det mest brukte transportmiddel.

Klikk på bildet til venstre for å
se trafikktellingen fra 1932 i
fullformat (300 k).

Planen var at også de nye drabantbyene skulle knyttes til "moderbyen" gjennom et nett av forstadsbaner. Men på sikt ble bilen det viktigste transportmiddel mellom sentrum og periferi, og i 1966 var antallet kjøretøyer kommet opp i over 82 000. Rådhusplassen var i mange år gjennomfartsåre for trafikken øst-vest og var sterkt trafikkbelastet. Men i 1990 ble trafikken fjernet og samme år ble den gjenåpnet som festplass. En ny sporvognrute ble anlagt i 1994-95.

Rådhusplassen som gjennomfartsåre bant øst til vest. Her i 1962. (Foto: R. Kure (?), original i Byarkivet, A-10002/U001/048)

Så var det støyen og farten. Motorvognforskiftene av 1899 forbød støy og damp som kunne skremme hestene. I 1912 påbød en ny motorvognlov en fartsgrense på 15 km/t, men etter demonstrasjoner mot denne "Molbo-loven", ble grensen hevet til 24 kilometer i timen. I 1932 var den tillatte fartsgrensen 25 kilometer i timen. Men trafikktellingen fra 1932 viser at i Drammensveien, Fredriks gate, Bogstadveien og Bispegata var det flere som holdt en atskillig høyere gjennomsnittsfart. Den største fartssynderen ble registrert i Fredriks gate med en toppfart på nesten 37 km/t.

Den økte biltrafikken krevde sine ofre, også barn. I 1940 skyldtes hvert femte barnedødsfall en trafikkulykke. I 1964 var antallet barn som døde i trafikken, imidlertid kommet ned i 15 og rundt 1990 var det nede i to-tre. Denne nedgangen skyldtes ikke mindre trafikk, men at man etter hvert begynte å tenke sikkerhet. Mens barna i 1940-årenes Oslo kunne leke i gata, ble leken nå flyttet til områder hvor barna kunne skjermes, så som innomhus, i bakgården, i gatetunet eller på lekeplassen, i fritidshjemmet eller i barnehagen.

Antall døde barn i trafikken har gått ned etter krigen, samtidig som biltrafikken har økt. Skolepatruljen har i så måte bidratt til dette, som her på Sofienberg i 1962. (Foto: R. Kure(?), original i Byarkivet, A-1002/U001/058)

Fra annen halvdel av 1900-tallet har man blitt stadig mer bevisst på de negative effektene av økt veitrafikk i byen, først og fremst luftforurensningen. Dette har ført til et stadig sterkere ønske om et bedre og mer effektivt kollektivtransporttilbud til byens befolkning, og man er nå i gang med Oslopakke-2 som bl.a. omfatter T-banering. Utbygging av gang- og sykkelstier og bruk av piggfrie dekk om vinteren er også tiltak som tar sikte på å bedre luftkvaliteten.


Trykt litteratur/kilder
Oslo bys historie, bd. 4 og 5
Oslo byleksikon (2000)
Arkivmateriale i Byarkivet:
Diverse fotoarkiver
Formannskapet, Uttog 2. halvår 1926, sak 1655/26 og sak 1742/26.
Finansrådmannen, Sakarkiv 2/Reguleringsvesenet - diverse, Db 0036, Kjørehastigheter og trafikkmengder i Oslo 1932.

grethe.flood@byarkivet.oslo.kommune.no

Tilbake
 

 

Tidligere artikler

Trafikktelling 1932