Eiendomsoversikt for Aker 1834
 

Her finner du en oversikt over de eiendommer som inngår i de enkelte tellings-distriktene i 1834. På samme måte som folketellingen gir en tilnærmet totaloversikt over Aker-bygdas befolkning, gir den også en oversikt over hvilke plasser, bruk og løkker som fantes i herredet. Klikk på de enkelte distriktene for oversikt, eller på "Hele Aker" for å se alle eiendommer hvor det har vært telling.

Hele Aker (distrikter)
Hele Aker (alfabetisk)

Nedre Gjelderaasfjerdingens Underinspectorat
Øvre Gjelderaasfjerdingens Underinspectorat
Grønland Underinspectorat
Tjenestefolk i Manglerud og Ekeberg Fjerdingen
Beboerne i Manglerud og Ekeberg Fjerdingen
Maridalens skoledistrict
Nedre Romsaas District
Øvre Romsaas Underinspectorat
Sørkedalens District
Saugene Østre Skoledistrict
Westbygdens Nordre Skoledistrict
Westbygdens Søndre District, 1. telling (7. april 1834)
Westbygdens Søndre District, 2. telling
Øerne

Kildekritikk
Vi gjør oppmerksom på at det er grunn til å utøve kildekritikk ved en eventuell bruk av vår transkripsjon. Originalteksten er enkelte steder vanskelig å tyde. Det er imidlertid tre uavhengige personer som har stått for tolkningen av teksten. Det som foreligger her på denne siden, er en samkjøring av disse tre tolkningene. Vi er derfor rimelig sikker på at transkripsjonen ligger så nær opp til originalen som mulig.

I eiendomsoversikten – spesielt den alfabetiske – er det flere eiendommer med samme navn (f.eks. Holtet). Slike gjentakelser kan skyldes to forhold. For det første at det er eiendommer som har samme navn, og for det andre at noen tellinger overlapper hverandre geografisk (f.eks. skoledistriktet tar også med seg noe av underinspectortatet), slik at to eller flere eiendommer figurerer i begge tellinger.

Når det gjelder skrivemåten, så har vi konsekvent holdt oss til den opprinnelige benevnelsen på eiendommene (f.eks. Torshoug i stedet for Torhov eller Schar i stedet for Skar). Veldig mange navn kan derfor virke fremmede i dag. Skrivemåten varierer dessuten noe fra telling til telling. Vi har likevel sett det som viktig å bevare autensiteten ved tellingen. Dessuten har vi sett det som kunstig å normalisere navn på plasser som ikke eksisterer lenger.

Tilbake
 

Folketelling 1834

Oversikt over tellinger 1832-43

Eiendommer i tellingen 1834

 

Hele Aker (alfabetisk)

Hele Aker (distrikter)

Ned. Gjelderaasfjerding

Øv. Gjelderaasfjerding

Grønland

Manglerud/Ekeberg Tjenestefolk

Manglerud/Ekeberg Beboere

Maridalen

Nedre Romsaas

Øvre Romsaas

Saugene

Sørkedalen

Westbygden Nordre

Westbygden Søndre (1)

Westbygden Søndre (2)

Øerne