Fremmedarbeiderforeningen
 

 


Elias Chammas, tillitsvalgt i Fremmedarbeiderforeningen, hadde jobb på Jøtuls jernstøperi i laboratoriet. Her tar han temperaturen på jernet i støpeøsa i 1982. (Foto: Aasen, Seland, Røsjø)
Fremmedarbeiderforningen (FAF) ble stiftet i 1972. Hensikten var å skape en multinasjonal organisasjon som ville arbeide for utenlandske/innvandrede arbeidstakeres interesser, og for at menneskerettighetene også skulle gjelde for dem. 0,3 hm med arkiver er nå avlevert til Byarkivet.

Av Ellen Røsjø

Andre interesseorganisasjoner enn Fremmedarbeiderforeningen fantes ikke. FAF ble den eneste samlende fremmedarbeiderforeningen i Europa. Mange nasjonale organisasjoner kom med, tretten fra starten. I det første styret satt personer fra enda flere nasjoner; Cuba, Filippinene, Pakistan, Bangladesh, India, Mauritius, Venezuela, Palestina, Spania, Jugoslavia, Chile, Tyrkia, Ghana, Iran og England var representert.

Første formann var fra Cuba. I tillegg var det seks norske medlemmer som hadde tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Også serviceorgan
De viktigste sakene var arbeid med oppholdstillatelser, familiegjenforening og boligspørsmål. Samt kampen mot diskriminering i arbeidsliv, på boligmarkedet og i media. Foreningen engasjerte seg også aktivt i diskusjonen rundt innvandringsstoppen, innført i 1975, som de kalte for ”ansvarsstoppen” på grunn av de mange unntaksreglene i forbindelse med oljevirksomheten i Nordsjøen. Det fantes intet serviceorgan for innvandrere. Mange kom derfor til Fremmedarbeiderforningen med forskjellige praktiske problemer. De hadde inntil førti henvendelser pr. dag. I 1973 organiserte FAF en egen 1. mai-demonstrasjon. Avisa "Fremmedarbeideren" kom ut fra 1974 med rundt ni nummer i året. Fremmedarbeiderforeningen ble oppløst rundt 1980, og splittet opp i flere organisasjoner.

Et lite, men viktig arkiv
Arkivmaterialet vi har mottatt stammer fra perioden 1972-76 og utgjør ca. 0,3 hm. Det består av vedtekter, møtereferater, korrespondanse, løpesedler, avisutklipp og noen eksemplarer av avisa ”Fremmedarbeideren”. Materialet er deponert av Aud Korbøl, og inntil videre er det kun tilgjengelig etter avtale med henne. Byarkivet arbeider med å få avlevert ytterligere materiale fra foreningens siste år.


Tilbake