Økt vanntrykk i Olaf Bulls vei og Wildenveybakken fra juni 2024

Vann- og avløpsetaten har utført arbeider som medfører permanent økning i vanntrykket for beboere Olaf Bulls vei og Wildenveybakken på Voksen. Økningen gjelder fra og med 20. juni 2024

Arbeidene medfører at trykket i drikkevannsledningene økes med 3 bar innenfor kartområdene vist nedenfor. Huseiere som får økt vanntrykk ble varslet med brev i desember 2022, og sms/e-post i desember 2023. Ta eventuelt kontakt med styret dersom du bor i et borettslag.

Se kart over berørte områder

Hva må du gjøre?

For å unngå skade på innvendige rør og sanitærinstallasjoner bør ikke vanntrykket i en bygning overstige 6 bar. Vi har tidligere rådet alle berørte huseier til å ta kontakt med et rørleggerfirma, eller annen fagkyndig, for å kartlegge trykket på den private vannledningen. Hvis vanntrykket ligger an til å overstige 6 bar etter trykkøkningen, bør huseier sørge for å få installert en trykkreduksjonsventil.

Se vedlagte veiledning om installasjon av trykkreduksjonsventil (PDF)

Privat ansvar å installere ventil

Det er ditt eget ansvar å Installere trykkreduksjonsventil på din eiendom og du må selv dekke utgiftene for dette. Vi viser i den forbindelse til Abonnementsbetingelser ved tilknytning til kommunens vann- og avløpsledninger. Ifølge punkt 3.6 må abonnenten sørge for installering av reduksjonsventil dersom vanntrykket inne i bygningen overstiger 6 bar.

Hvorfor endrer vi trykket?

Vi øker vanntrykket for å gi alle i området en stabil og trygg vannforsyning, og sikre nødvendig vann til brannslukking. For å få til dette, har vi laget en ny overføringsledning fra Bogstad, vi har lagt ny vannledning i Voksenkollveien og bygget et nytt høydebasseng på Tryvann. Dette settes i drift torsdag 20.juni, som medfører at vanntrykket øker med 3 bar.

Trykkendringen ble også varslet i brev sendt til berørte huseiere i november/desember 2022 og med SMS/e-post i desember 2023.

Du kan lese mer om prosjektet her