Økt vanntrykk for noen adresser i Voksenåsen og Bogstad

Berørte huseiere bør undersøke om det er behov for å installere trykkreduksjonsventil.

Vann- og avløpsetaten utfører arbeider som fører til permanent økning i vanntrykket på noen adresser i Voksenåsen og Bogstad. Berørte huseiere bør undersøke om det er behov for å installere trykkreduksjonsventil.

Arbeidene fører til at trykket i drikkevannsledningene blir økt med 3 bar innenfor kartområdene vist nedenfor. Trykkendringen vil etter planen bli gjennomført i løpet av januar eller februar 2024. Alle som får økt vanntrykk, er varslet med sms og/eller e-post.

Se kart over berørte områder

Hva må du gjøre?

For å unngå skade på innvendige rør og sanitærinstallasjoner bør ikke vanntrykket i en bygning overstige 6 bar. Vi råder alle berørte huseier til å ta kontakt med et rørleggerfirma, eller annen fagkyndig, for å kartlegge trykket på den private vannledningen. Hvis vanntrykket ligger an til å overstige 6 bar etter trykkøkningen, bør huseier sørge for å få installert en trykkreduksjonsventil.

Se vedlagte veiledning om installasjon av trykkreduksjonsventil (PDF)

Privat ansvar å installere ventil

Dersom det er nødvendig med en trykkreduksjonsventil på din eiendom, må du selv ta ansvar for å få dette installert, og selv dekke utgiftene for dette. Vi viser i den forbindelse til Abonnementsbetingelser ved tilknytning til kommunens vann- og avløpsledninger. Ifølge punkt 3.6 må abonnenten sørge for installering av reduksjonsventil dersom vanntrykket inne i bygningen overstiger 6 bar.

Deling av informasjonen

Vi ber seksjonseiere om å dele informasjonen fra Vann- og avløpsetaten med sine medeiere, eventuelt styret i sameiet. Dere kan vurdere å gå sammen om installasjonen av trykkreduksjonsventil, hvis dere har felles privat vannledning.

Hvorfor endrer vi trykket?

Vi øker vanntrykket for å gi alle i området en stabil og trygg vannforsyning, og sikre nødvendig vann til brannslukking. For å få til dette, har vi laget en ny overføringsledning fra Bogstad, vi har lagt ny vannledning i Voksenkollveien og bygget et nytt høydebasseng på Tryvann. Når dette settes i drift, øker vanntrykket med 3 bar.

Trykkendringen ble også varslet i brev sendt til berørte huseiere i november/desember 2022.

Du kan lese mer om prosjektet her