Til innhold
Vann og avløp

Trygt drikkevann og gode rutiner i Oslo

Oslo har trygt, sikkert og godt drikkevann. Å levere vann til Oslos innbyggere med høy kvalitet krever store ressurser i form av materiell, planlegging og bemanning – døgnet rundt.

Det planlegges store investeringer de neste åtte årene. Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester.

Dette gjør Oslo kommune for å levere trygt og godt drikkevann

Oslo har et godt system for kontroll og prøvetaking av drikkevannet og har tett dialog med smittevernoverlege/Helseetaten, Folkehelseinstituttet og Mattilsynet. Prøvetakingen skjer i nedbørsfeltet, i råvannet og der vannet renses, ved vannbehandlingsanleggene, i høydebassengene og på ledningsnettet.

Det tas prøver ved høydebasseng fire ganger i året, og av ledningsnettet på 20 steder hver uke. Alle vannprøvene analyseres for sykdomsfremkallende bakterier, og eventuelle avvik rapporteres umiddelbart.

Høydebasseng og vannbehandlingsanlegg

Oslo kommune har 15 høydebasseng i drift på ulike steder i Oslo. Vann- og avløpsetaten har gode rutiner for drift og vedlikehold av disse bassengene. Bassengene er godt sikret for uønsket inntrenging av mennesker og dyr, samt tilsig av vann, og denne sikringen følges opp kontinuerlig.

  • Gode tilsynsrutiner og døgnkontinuerlig vaktordning
  • Umiddelbart varsel om avvik i drift via systemer for fjernovervåking
  • Tilstandsvurderinger for å sikre at anleggene fungerer som de skal
  • Fjellkvaliteten rundt anleggene sjekkes for å hindre tilsig av vann
  • Det er rutiner for jevnlig desinfisering av vannbassengene

Vannbehandlingsanlegg

Oslo kommune har et stort vannbehandlingsanlegg ved Oset som behandler vannet slik at det holder god drikkevannskvalitet. Dette anlegget forsyner 90% av Oslos befolkning. I tillegg har kommunen et vannbehandlingsanlegg på Skullerud som betjener 10% av befolkningen.

Publikumstjeneste

Vann- og avløpsetaten varsler umiddelbart sine abonnenter om eventuelle avvik i drikkevannskvaliteten gjennom SMS-tjenester, media og egne kanaler. Etaten har en døgnkontinuerlig vakttelefon der avvik kan meldes inn.

Vedlikehold av infrastruktur

Vann- og avløpsetaten jobber kontinuerlig med vedlikehold av infrastruktur. Med ny vannforsyning fra Holsfjorden og nytt vannbehandlingsanlegg i Husebyskogen, vil kommunen være robust på vannkilde og på vannbehandling. Ledningsnettet vil derimot fortsatt være sårbart.

Uforutsette hendelser kan også skje i Oslos vannledningsnett og høydebassenger, men etaten arbeider kontinuerlig med risikoreduserende tiltak. Det er svært viktig at investerings- og driftsmidler til nyanlegg og vedlikehold holdes på et høyt nivå for å sikre drikkevannskvaliteten til Oslos innbyggere og næringsliv.

Planlegger store investeringer

Oslo har i dag kun én primær vannkilde. Maridalsvannet forsyner 90% av byens innbyggere. Dette gjør at vannforsyningen er sårbar for hendelser som kan gjøre kilden uegnet eller som setter behandlingsanlegget ut av drift.

Vannforsyning er kritisk infrastruktur, og bortfall av vann vil få store konsekvenser. Dersom noe skulle skje med Oslos primære drikkevannskilde, vil innbyggerne innenfor ring 3 miste tilgang på rent drikkevann i løpet av 3-4 timer. Om lag 270 000 innbyggere vil da miste vannet, og mange kan bli nødt til å flytte fra hjemmene sine.

Etablering av ny hovedvannforsyning fra Holsfjorden er derfor under planlegging. Sett i lys av hendelsene i Askøy kommune er det svært viktig at ikke arbeidet med ny drikkevannskilde for Oslo blir forsinket. Ny kilde skal etter planen settes i drift 1. januar 2028.