Til innhold

Skjema og veiledere

På denne siden finner du både skjema for utskrift og elektroniske skjema. Hvis du har brannmur og andre sikkerhetsinnstillinger på din pc, må du godkjenne tilgangen til våre interaktive skjemaer.

Henvendelser om vann og avløp

Skjemaet skal brukes til henvendelser om vannforsyning, avløpsrelaterte hendelser, service, klager, kompensasjon eller varsling. 

Skjema for henvendelser om vann og avløp

Tilknytningsgebyr

Beregning av tilknytningsgebyr   
Veiledning om tilknytningsgebyr

Vannmåler

Registrering av vannmåler    
Norm for vannmålerinstallasjoner (PDF)
Innlevering av bygge-/brakkevannmåler (PDF 0,3MB)
Utlevering av bygge-/brakkevannmåler (PDF 0,4MB)

Her finner du mer informasjon om hvordan du bestiller, registrerer og monterer vannmåler. 

Forhåndsuttalelse og byggesak

Søknad om forhåndsuttalelse eller tillatelse
Søknad om forhåndsuttalelse ved opphør av tilknytning - plugging 
Påslipp av anleggsvann/Boring av energibrønn
Veileder til byggesak (PDF)
Grenseverdier for påslipp til offentlig avløpsnett (PDF)
Innsending av sluttdokumentasjon
Tilbakestrømningsbeskyttelse, registreringsskjema

Arbeider på vann- og avløpsnettet

Her finner du skjema for å bestille arbeider/vannavslag hos Vann- og avløpsetaten. For å kunne sende inn skjemaet må du på forhånd ha tatt kontakt med Vann- og avløpsetaten mellom klokken 07:30 - 14:00 og avtalt tidspunkt for arbeidet. Skjemaet må sendes inn innen klokken 10:00, to virkedager før arbeidet skal utføres. 

Dersom du skal utføre arbeider utenom ordinær arbeidstid (klokken 07:00-14:00) vil du bli fakturert. Skjemaet gjelder som rekvisisjon når det er ferdig utfylt og sendt inn.

For å bestille vannavslag, ring: 479 09 817 
For å bestille arbeider, ring: 476 55 869
For kumarbeider på vannledning: 908 33 631

Varsel om stenging av vann (PDF)
Veileder for grøftearbeid (PDF 4,3MB) 
Skjema for trykkprøving og desinfeksjon (PDF 0,1MB)

Private avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse for bolig-, fritids- og annen bebyggelse
Retningslinjer for utslipp av sanitært avløpsvann (PDF 1,3MB)
Krav til tilstandsvurdering (PDF)
Krav til tilstandsvurdering - minirenseanlegg (PDF)

Tinglysning

Stikkledning gjennom annens grunn (PDF) 
Felles stikkledning (PDF) 
Søknad om dispensasjon (PDF) 

Oljetanker

Bymiljøetaten har overtatt ansvaret for oljetanker fra 1.1.2018.

Oljeutskilleranlegg

Analyserapport for oljeutskilleranlegg  
Søknad om utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann 
Tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg 

Fettutskiller

Årsrapport for fettutskiller (elektronisk) 
Registrering av fettutskillere/Søknad om forhåndsuttalelse
Veileder - fett i avløpsnettet

Overvann

Veileder for overvannshåndtering for utbygger (PDF)
Sjekkliste for overvannshåndtering ved søknad om forhåndsuttalese (PDF)
Strategi for overvannshåndtering (PDF)
Overvann - faktaark (PDF)

Kapasitetsberegning og tappetester

Søknad om kapasitetsberegning (sprinkelberegning)
Veileder om kapasitetsberegning (PDF)
Tappetester for sprinkleranlegg (PDF)

Trykkreduksjonsventil og tilbakestrømningsbeskyttelse

Tilbakestrømningsbeskyttelse, registreringsskjema
Veileder tilbakestrømningsbeskyttelse (PDF)
Veileder om trykkreduksjonsventiler (PDF)

Planer for vann og avløp

Hovedplan avløp og vannmiljø 2014- 2030 (PDF)
Hovedplan vannforsyning 2015-2030 (PDF)
Rehabiliteringsplan vannledningsnettet 2015-2030 (PDF)