Til innhold

Skjema og veiledere

På denne siden finner du både skjema for utskrift og elektroniske skjema. Hvis du har brannmur og andre sikkerhetsinnstillinger på din pc, må du godkjenne tilgangen til våre interaktive skjemaer.
 

Henvendelser om vann og avløp

Skjemaet skal brukes til henvendelser om vannforsyning, avløpsrelaterte hendelser, service, klager, kompensasjon eller varsling. 

Skjema for henvendelser om vann og avløp

Gebyr

Beregning av tilknytningsgebyr   
Veiledning om tilknytningsgebyr

Vannmåler

Registrering av vannmåler    
Norm for vannmålerinstallasjoner (PDF)
Bygge-/brakkevannmåler (PDF)

Forhåndsuttalelse og byggesak

Søknad om forhåndsuttalelse eller tillatelse
Søknad om forhåndsuttalelse ved opphør av tilknytning - plugging 
Påslipp av anleggsvann/Boring av energibrønn
Veileder til byggesak (PDF)
Grenseverdier for påslipp til offentlig avløpsnett (PDF)
Innsending av sluttdokumentasjon
Tilbakestrømningsbeskyttelse, registreringsskjema

Arbeider på vann og avløpsnettet

Bestilling av arbeider/vannavslag 
Varsel om stenging av vann (PDF)
Veileder for grøftearbeid (PDF 4,3MB) 
Trykkprøving og desinfeksjon

Private avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse for bolig-, fritids- og annen bebyggelse (PDF)
Retningslinjer for utslipp av sanitært avløpsvann (PDF)

Tinglysning

Stikkledning gjennom annens grunn (PDF) 
Felles stikkledning (PDF) 
Søknad om dispensasjon (PDF) 

Oljetanker

Veileder: Nedgravde oljetanker (PDF)    
Krav til virksomheter som foretar kontroll på nedgravde oljetanker (PDF) 

Godkjente firmaer som foretar kontroll på nedgravde oljetanker (PDF)
Journal for installasjon og sanering av oljetanker (PDF) 
Oljetank: Rapportering av utført arbeid 

Oljeutskilleranlegg

Analyserapport for oljeutskilleranlegg  
Søknad om utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann 
Tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg 

Fettutskiller

Årsrapport for fettutskiller (elektronisk) 
Registrering av fettutskillere/Søknad om forhåndsuttalelse
Veileder - fett i avløpsnettet

Overvann

Veileder for overvannshåndtering for utbygger (PDF)
Sjekkliste for overvannshåndtering ved søknad om forhåndsuttalese (PDF)
Strategi for overvannshåndtering (PDF)

Overvann - faktaark (PDF)

Kapasitet, trykk og tilbakestrøm

Søknad om kapasitetsberegning (sprinkelberegning)
Veileder om kapasitetsberegning (PDF)

Veileder om trykkreduksjonsventiler (PDF)
Informasjonsskriv om tilbakestrømsbeskyttelse (PDF)

Planer vann og avløp

Hovedplan avløp og vannmiljø 2014- 2030 (PDF)
Hovedplan vannforsyning 2015-2030 (PDF)
Rehabiliteringsplan vannledningsnettet 2015-2030 (PDF)