Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tiltak mot diskriminering, trakassering og undertrykking av kvinner

Frist for å søke

8. april 2019.

Kort om tilskuddet

Vi gir tilskudd på opptil 500 000 kroner til enkelttiltak og prosjekter.

Tilskuddsordningen skal støtte tiltak og aksjoner i Oslo hvor kvinner organiserer seg for å bekjempe diskriminering og trakassering av kvinner, og andre former for kvinneundertrykking.

Tilskuddsmidlene skal dekke utgifter til knyttet til aktiviteter i 2019.

Kriterier for å søke

Tiltaksordningen vil prioritere tiltak, prosjekter og organisasjoner som

  • styrker empowerment, og organiserer selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminer, trakassering og kvinneundertrykking
  • verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet
  • forebygger sosial kontroll og vold i nære relasjoner
  • støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser
  • motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet

Hvem kan søke?

Aksjoner, tiltak, prosjekter, nettverk og organisasjoner ledet av og for kvinner, som har som formål å bekjempe diskriminering av kvinner, trakassering og andre former for kvinneundertrykking.

Tiltak som blir prioritert

Oslo kommune vil prioritere større prosjekter hvor det er samarbeid mellom aktører. Kommunen legger også vekt på om søker kan vise til erfaring fra nettverk og arenaer for kunnskapsformidling på området.

Kommunen vil se søknader i sammenheng med fordeling av tilskudd fra andre tilskuddsordninger.

Tildelinger

Krav om rapportering

Prosjekter og tiltak som fikk tilskudd i 2019, skal levere rapport og regnskap for bruken av midlene innen 1. februar 2020. 

Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

  • 1Svar på søknaden

    Alle søkere får svar på søknaden sin i løpet av juni 2019.

Klage

Søkere kan klage på vedtak senest tre uker etter utsendelsen av brev om tilsagn eller avslag på sin søknad. Klagen må være datert og signert, klagen må også inneholde en begrunnelse.

Klage på vedtak sendes til postmottak@byr.oslo.kommune.no.  

Kontaktinformasjon

Velferdsetaten, Seksjon tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner
E-post: tilskudd@vel.oslo.kommune.no 
Telefon:  952 66 650