Tilskudd til tiltak for varig arbeid

Frist for å søke

28. mai 2018.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til varig arbeid og rettes inn mot unge arbeidsledige mellom 18 og 25 år i Bydel Gamle Oslo og Bydel Søndre Nordstrand. 

Det er for 2018 avsatt 10 millioner kroner til tiltak som skal føre til varig arbeid. Du kan søke på deler av tilskuddet.

Kriterier for å søke

 1. Arbeidstiltaket skal for 2018 rettes inn mot unge arbeidsledige, fortrinnsvis unge som ikke har fullført og bestått videregående opplæring mellom 18 og 25 år, med bosted i Bydel Gamle Oslo og Bydel Søndre Nordstrand
 2. Beskrive tiltaket, herunder en plan for rekruttering
 3. Beskrive nettverk, og eventuelt samarbeid med kommunens ordinære tjenester og bedrifter/ordinære arbeidsgivere
 4. Beskrive kjennetegn ved ønsket målgruppe for tiltaket
 5. Redegjøre for mål og måleindikatorer
 6. Redegjøre for resultater fra tidligere arbeid
 7. Legge ved intensjonsavtaler med næringsliv og med andre aktører, klyngesamarbeid
 8. Det legges vekt på gründerskap og nytenkning, med krav til samarbeid- og gjennomføringsevne
 9. Legge ved søknadsbeløp og budsjett for tiltaket, med forventede utgifter og inntekter. Det skal tydelig fremgå hvilke andre private og eller offentlige finansieringskilder det er mottatt tilskudd fra
 10. Selskapet skal beskrive sitt samfunnsansvar
 11. Andre opplysninger som søker mener er viktig for behandling av søknaden

Forskrift og retningslinjer

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Jane Bredby
E-post: jane.bredby@byr.oslo.kommune.no

Slik søker du

 1. 1Last ned og fyll ut søknadsskjema
 2. 2Legg ved relevante dokumenter
  • Vedtekter/bekreftelser som er dokumenterer aktivitetene til virksomheten er i tråd med krav om demokrati, likestilling og toleranse.
  • Bekreftelse fra bank på at oppgitt kontonummer tilhører organisasjonen/søker 
  • Rapportering om prosjekt og regnskapstall
 3. 3Send inn søknad og vedlegg

  Søknaden sendes til postmottak@byr.oslo.kommune.no. Merk søknaden med "Søknad om tilskudd til tiltak som skal føre til varig arbeid i 2018."

  Søkere dekker egne omkostninger i forbindelse med utarbeidelse av søknad. Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Alle søkere vil motta bekreftelse på mottatt søknad.

 2. 2Behandling av søknader

  Søknaden behandles av Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid.

 3. 3Fordeling av midler

  Tilskudd fordeles etter en skjønnsmessig vurdering etter de krav som er satt.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagen skal sendes kommunen, postmottak@byr.oslo.kommune.no innen tre uker fra det tidspunkt informasjon om vedtaket er kommet frem til søkere. Klagen skal begrunnes.