Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til smarte jobbreiser

Frist for å søke

Du kan søke om tilskudd hele året. Søknader behandles fortløpende.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal legge til rette for klimavennlige arbeidsreiser. Private bedrifter kan søke om tilskudd til tiltak som fremmer klimavennlige jobb- og tjenestereiser. Det gis også tilskudd til originale og innovative prosjekter som fører til klimavennlige endringer i reisevaner knyttet til arbeidsplassene. Det gis også tilskudd til omgjøring av parkeringsplasser til alternativ bruk, installasjon av sykkelparkeringsplasser og tiltak som tilrettelegger for bil-alternative jobbreiser.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Alle private bedrifter og private virksomheter med adresse i Oslo kan søke. Privatpersoner og offentlige virksomheter kan ikke søke.
 • Bedrifter kan søke sammen eller hver for seg, men én bedrift må stå som hovedansvarlig.
 • Kommunale virksomheter som ønsker å søke støtte til innovative tiltak knyttet til smart mobilitet i samarbeid med aktør i næringslivet kan lese mer om støtte til test- og utviklingsprosjekter.

Hva kan du søke om?

 • Tilskuddsordningen er rettet mot tiltak som fremmer klimavennlige jobb- og tjenestereiser. Det vil si reiser mellom hjem og arbeidssted, og tjenestereiser til og fra arbeidsstedet i løpet av arbeidsdagen. Det avgrenses til tjenestereiser som primært foregår innenfor Oslos grenser.
 • Bedrifter kan kun søke om tilskudd til tiltak i egen bedrift, og i samarbeid med andre, men ikke for å utvikle løsninger som skal selges videre.
 • Klima- og energifondet gir tilskudd på inntil 50 prosent av totalkostnaden for tiltaket.
 • En bedrift kan søke om støtte til flere tiltak per år. Maksimalt tilskuddsbeløp per bedrift per år er 250 000 kroner til innovative tiltak.
 • Bedrifter som kan dokumentere en høy andel av fossilbiler i dag vil bli prioritert.
 • Man må søke og få tilsagn om tilskudd før man kan sette i gang med tiltaket, herunder inngå avtaler, underskrive kontrakter eller gjøre innkjøp knyttet til tiltaket.
 • Tilskudd utbetales etter at tiltaket er gjennomført og betalt.

Krav til sykkelparkering

Dersom tiltak du søker støtte til involverer installasjon av sykkelparkering må sykkelparkeringen følge kravene under for at tilskudd skal kunne utbetales:

 • Sykkelparkeringen som skal bygges må ha tak, eller være under tak.
 • Sykkelparkeringen må etableres på bedriftens eiendom og må være tilgjengelig for alle i bedriften.
 • Det må tas hensyn til fremkommelighet: Det må være lett å komme fram til sykkelparkeringen med sykkel og god plass til å håndtere sykler (parkere, snu og lignende).
 • Installasjonen skal ikke være til hinder for offentlige tjenester, som for eksempel avfallshåndtering og utrykningstjenester.

Se også kommunen sin veileder for trygg sykkelparkering.

Hva gir vi ikke støtte til?

 • Gjennomføring av godt kjente tiltak, som ordinære sykkelparkeringsplasser, sykkelvask og lignende faller ikke under kategorien innovative tiltak, men kan søkes om blant de ordinære tiltakene i denne ordningen.
 • Påbegynte tiltak.
 • Interne arbeidstimer inngår ikke som kostnader som støttes.

Hvordan vi vurderer søknadene

 • Hvor stor innovasjonsgraden i prosjektet er.
 • Om tiltaket involverer nye/endrede:
  • produkter/tjenester.
  • metoder for produksjon/leveranse/distribusjon.
  • former for ledelse/org/arbeidsforhold/kompetanse.
  • forretningsmodeller.
 • Om tiltaket kan skaleres til mindre og større prosjekter.
 • Om tiltaket er overførbart til andre virksomheter.
 • Om tiltaket erstatter fossile reiser.

Slik søker du

 • 1Lag en prosjektbeskrivelse

  Prosjektbeskrivelsen skal lastes opp som en egen fil, for eksempel word. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:

  • Detaljert beskrivelse av tiltaket
  • Forventet effekt av tiltaket
  • Estimert budsjett
  • Eventuelle tilbud fra aktuelle leverandører
  • Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må du informeres om dette, i tillegg til størrelsen på eventuell støtte.

 • 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta svar

  Du får svar på søknaden kort tid etter at søknaden er sendt inn, senest 14 virkedager. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.

 • 2Send inn ferdigmelding

  Ferdigmelding skal inneholde sluttrapport og faktura for arbeidet. Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i tilsagnsbrevet.

 • 3Utbetaling av tilskudd

  Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt i søknaden.

Klage

Dersom dere får avslag på søknaden om tildeling av midler kan dette påklages. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no. Klagefrist er tre uker fra dere mottar brev om avslag.

Kontaktinformasjon

Ønsker du råd og veiledning, kontakt Enøktelefonen
Telefon: 22 92 14 00
E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no