Tilskudd til religionsdialog

Frist for å søke

Frist for å søke er 15. mai 2021.

Kort om tilskuddet

Som del av Oslo kommunes innsats innen tros- og livssynspolitikk er det avsatt 1 million kroner til religionsdialog. 

Tilskuddet har som mål å bidra til økt toleranse og forståelse innbyggere i mellom, og stimulere til dialog på tvers av tros- og livssynssamfunn og mellom tros- og livssynssamfunn og samfunnet for øvrig.

Tilskudd tildeles etter vedtak fattet av byråd for kultur, idrett og frivillighet.

For 2021 lyses disse midlene ut i henhold til retningslinjene som beskrevet på denne siden.

Kriterier for å søke

Frivillige og ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører, tros- og livssynssamfunn, læresteder og bedrifter, samt kommunale virksomheter, forutsatt at de samarbeider med nevnte aktører.

Søknaden må inneholde formål og beskrivelse av tiltak/prosjekt, antall kroner det søkes om, tidsrom for tiltak/prosjekt, informasjon om søkeren (årsrapport e.l.) og e-postadresse til kontaktperson. Tiltak og prosjekter i Oslo, som i henhold til formålet, oppfyller minst ett av følgende kriterier: 

 • Støtter opp om tros- og livssynsdialog 
 • Skaper tilhørighet og forebygger utenforskap i et tros- og livssynsperspektiv 

Hvem kan søke

Frivillige og ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører, tros- og livssynssamfunn, læresteder og bedrifter, samt kommunale virksomheter, forutsatt at de samarbeider med nevnte aktører.

 

Slik søker du

 1. 1Krav til søknaden

  Du må legge ved skatteattest for merverdiavgift og skatt som ikke er eldre enn seks måneder på søknadstidspunktet. Vi gjør unntak fra dette vilkåret for tilskuddsmottakere for blant annet idrettslag og nyetablerere som dokumenterer at de ikke er skatte- og merverdiavgifts-pliktige.

  Det er krav om revisorbekreftet regnskap og signerte rapporter for tilskudd på  200 000 kroner eller mer. For beløp under 200 000 kroner er det tilstrekkelig at leder av organisasjonen og en til undertegner regnskap og rapporter. 

 2. 2Søknaden må inneholde
  • formål og beskrivelse av tiltak/prosjekt 
  • antall kroner det søkes om 
  • tidsrom for tiltak/prosjekt 
  • informasjon om søkeren (årsrapport eller lignende)  
  • e-postadresse til kontaktpersonen
  • 3Send inn søknad

   Du kan sende søknaden per post eller e-post. Søknaden merkes «Tilskudd til religionsdialog».

  Etter at du har sendt søknaden

  1. 1Registrering av søknader

   Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem, og sender bekreftelse på at søknaden er mottatt. Hvis du er i tvil om søknaden er mottatt, kan du ta kontakt med oss.

  2. 2Behandling av søknader

   Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut 15. mai 2021.

  3. 3Motta svar og midler

   Alle søkere får beskjed når komiteen har fattet vedtak. Innvilgede tilskudd planlegger vi å utbetale innen 1. juli 2021.

  Klage

  Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Klagen må sendes senest tre uker etter at du har mottatt avslaget.

  Du kan sende klagen per post eller e-post:

  Rapporteringsplikt

  Mottakere av tilskudd skal rapportere om gjennomføringen av tiltak innen fire måneder etter at tiltaket eller prosjektet er avsluttet, senest 15. mai 2022.

  Rapporten kan sendes per e-post eller vanlig post. Rapporten merkes «Rapport tilskudd til religionsdialog».

  Overførte midler skal uoppfordret og uten opphold tilbakeføres til Oslo kommune dersom de ikke blir anvendt som forutsatt eller vilkårene for tilskuddet ikke blir oppfylt.

  Kontakt

  Kjetil Torsteinsen
  E-post: kjetil.thunem.torsteinsen@gfe.oslo.kommune.no
  Mobil: 47 01 54 40