Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til religionsdialog

Frist for å søke

Frist for å søke er 15. mai 2020.

Kort om tilskuddet

Som en del av Oslo kommunes innsats innen tros- og livssynspolitikk er det avsatt en million kroner til religionsdialog i 2020.

Tilskuddet har som mål å bidra til økt toleranse og forståelse innbyggere i mellom. Målet er også å stimulere til dialog på tvers av tros- og livssynssamfunn og mellom tros- og livssynssamfunn og samfunnet for øvrig.

Tilskudd tildeles etter vedtak fattet av byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Hvem kan søke

Frivillige og ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører, tros- og livssynssamfunn, læresteder og bedrifter, samt kommunale virksomheter, forutsatt at de samarbeider med nevnte aktører.

Kriterier for å søke

Tiltak og prosjekter må oppfylle minst ett av følgende kriterier:

 • støtter opp om tros- og livssynsdialog
 • skape tilhørighet og forebygger utenforskap i et tros- og livssynsperspektiv

Slik søker du tilskudd til religionsdialog

 1. 1Krav

  Det stilles krav om fremleggelse av skatteattest for merverdiavgift og skatt som ikke er eldre enn seks måneder på søknadstidspunktet.

  Det gjøres unntak fra dette vilkåret for tilskuddsmottakere, herunder idrettslag og nyetablerere som dokumenterer at de ikke er skatte- og merverdiavgifts-pliktige.

 2. 2Søknaden må inneholde
  • formål og beskrivelse av tiltak/prosjekt 
  • antall kroner det søkes om 
  • tidsrom for tiltak/prosjekt 
  • informasjon om søkeren (årsrapport eller lignende)  
  • e-postadresse til kontaktpersonen
  • 3Send inn søknad

   Du kan sende søknaden per post eller e-post. Søknaden merkes «Tilskudd til religionsdialog».

  Etter at du har sendt søknaden

  1. 1Registrering av søknader

   Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem, og sender bekreftelse på at søknaden er mottatt. Hvis du er i tvil om søknaden er mottatt, kan du ta kontakt med oss.

  2. 2Behandling av søknader

   Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut.

  3. 3Motta svar og midler

   Alle søkere får beskjed når komiteen har fattet vedtak. Utbetaling av innvilgede tilskudd vil skje innen 1. juli 2020.

  Klage

  Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Klagen må sendes senest tre uker etter at du har mottatt avslaget.

  Du kan sende klagen per post eller e-post. 

  • Gravferdsetaten, Postboks 612 Løren, 0507 Oslo.

  Rapportering og regnskap

  Mottar du tilskudd skal du rapportere om gjennomføringen av tiltak innen fire måneder etter at tiltaket eller prosjektet er avsluttet. Senest innen 15. mai 2021.

  Dersom midler ikke blir anvendt som forutsatt eller vilkårene for tilskuddet ikke blir oppfylt skal midlene uppfordret og uten opphold tilbakeføres til Oslo kommune.

  Det er et krav om revisorbekreftet regnskap og signerte rapporter for tilskudd på  200 000 kroner eller mer. For beløp under 200 000 kroner er det tilstrekkelig at leder av organisasjonen og en til undertegner regnskap og rapporter.

  Rapporten kan sendes per e-post eller vanlig post. Rapporten merkes «Rapport tilskudd til religionsdialog».

  Kontakt

  Wenche M. Eriksson
  E-post: wenche.eriksson@gfe.oslo.kommune.no
  Telefon: 957 05 426

  Eva Järnmark
  E-post: eva.jarnmark@gfe.oslo.kommune.no
  Telefon: 474 59 787