Tilskudd til lading av lastebil og buss

Frist for å søke

Tilskuddsordningen er åpen hele året.

Kort om tilskuddet

Tunge kjøretøy står for en betydelig andel av klimagassutslippene i Oslo. For å legge til rette for en raskere overgang til utslippsfri tungtransport lanserer Klimaetaten en tilskuddsordning for lading av elektriske lastebiler og busser. Tilskuddsordningen innrettes med to tiltak slik at den både treffer dem som kun har behov for lading over natt og de som har behov for å lade kjøretøy raskt i løpet av arbeidsdagen.

Kriterier for å søke

 • Alle private bedrifter i Oslo kommune kan søke om tilskudd.
 • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
 • Bedriften må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Tilskuddet er maksimalt 50% av godkjente investeringskostnader, og begrenset oppad til maksimalt 1 000 000 kr. For tilskudd til AC-lading (normallading) er tilskuddet begrenset til maksimalt 35 000 pr. lader.
 • Maksimalt tilskuddsbeløp for en søker er 1 000 000 kr over en treårsperiode.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør.
 • Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes som kostnader berettiget tilskudd.
 • Kun faste installasjoner som bedriften selv eier kan støttes. Leasing støttes ikke.
 • Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til laderen inngår.
 • Ordningen dekker ikke eventuell oppgradering av trafostasjon. 

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, og du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no

Slik søker du

 1. 1Fyll ut søknaden

  Søknad for tilskudd til lading for elektrisk lastebil og buss
  (Logg inn med BankID eller elektronisk ID)

 2. 2Legg ved dokumentasjon

  Legg ved pristilbud fra leverandør.

 3. 3Send inn søknad

  Søknaden sendes automatisk inn.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta svar

  Du får svar på søknaden innen 14 virkedager. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.

 2. 2Send inn ferdigmelding via det elektroniske ferdigmeldingsskjemaet

  Ferdigmelding skal inneholde faktura for arbeidet, teknisk spesifikasjon fra installatør på ladestasjonene og at det elektriske arbeidet er utført av autorisert installatør. Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i tilsagnsbrevet.

 3. 3Utbetaling av tilskudd

  Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til kontoen som er registrert for bedriftens profil: https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/minside/minprofil

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler kan du klage. Klagen sendes til: fondet@kli.oslo.kommune.no.

Klagefrist er tre uker fra du mottar brev om avslag.

Kontaktinformasjon

Ønsker du råd og veiledning, kontakt:
Enøktelefonen: 22 92 14 00 (tirsdag, onsdag og fredag kl. 10:00–11:00 og 12:00–13:00)
E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no