Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til integreringstiltak for flyktninger

Frist for å søke

1. mars 2019. Du kan ikke søke om disse midlene i 2020.

Kort om tilskuddet

Vi gir tilskudd på opptil 500 000 kroner til enkelttiltak og prosjekter.

Tilskuddsordningen skal stimulere til frivillig innsats og frivillige organisasjoners bidrag i mottak og integrering av flyktninger og asylsøkere, og styrke samspillet mellom frivilligheten og kommunens arbeid.

Tilskuddsordningen skal styrke den frivillige innsatsen, slik at flyktninger raskere knytter bånd og får tilhørighet til Oslo, lærer seg norsk og tilegner seg kunnskap om byen de bor i, og skaper nettverk som styrker mulighetene for arbeid og utdanning. Ordningen skal også bidra til gode relasjoner mellom lokalbefolkning og flyktninger og asylsøkere, og kunne forberede flyktninger i mottak til bosetting i Oslo.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter med en ideell målsetting om non-profit innsats, kan søke om midler.

Tiltak som blir prioritert

Tiltak og prosjekter som bidrar til frivillig innsats blant befolkningen, flyktninger og asylsøkere i Oslo vil bli prioritert. 

Det blir også lagt vekt på å involverer disse i den ordinære frivilligheten, såvel som i planlegging og iverksettelse av aktiviteter, og fremmer samarbeid mellom aktører, og mellom kommunen og sivilsamfunnet.

 • Skape møteplasser og gode relasjoner mellom lokalbefolkning, flyktninger og asylsøkere
 • Støtte flyktninger og asylsøkere som nye i byen i en sårbar fase
 • Øke flyktningene mulighet til å lære norsk, ta utdanning, få arbeid, og etablere nettverk
 • Trekke bedrifter og læresteder med i ideell innsats
 • Utfylle og styrke kommunens integreringsarbeid

Rapportering

Prosjekter og tiltak som får kommunale midler til tiltak og prosjekter i 2019, skal levere rapport og regnskap for bruken av midlene innen 1. februar 2020. 

Tildelinger

Slik søker du tilskudd til særskilte integreringstiltak for flyktninger

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta svar

  Dere kan forvente svar i løpet av første halvdel av juni.

  Kontaktinformasjon

  Velferdsetaten, Seksjon tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner
  E-post: tilskudd@vel.oslo.kommune.no 
  Telefon:  952 66 650

 • 2Rapportering