Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Frist for å søke

1. februar 2019. 

Kort om tilskuddet

Formålet med denne tilskuddsordningen er å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv kan få tilskudd.\

Kriterier for å søke

Det tildeles primært tilskudd til friluftslivstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet som for eksempel organiserte turer, friluftslivsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter.

Deler av tilskuddet kan brukes til innkjøp av utstyr og materiell som bidrar til å fremme friluftslivsaktivitetene, for eksempel fiskestenger og telt.

Tilskuddsordningen prioriterer:

 • aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper
 • tiltak som gjennomføres i nærmiljøet med særlig vekt på byer og tettsteder
 • tiltak som bidrar økt deltakelse over tid
 • personer som er lite fysisk aktive
 • barn, unge og barnefamilier
 • personer med nedsatt funksjonsevne

Forskrift

Forskrift om tilskudd til friluftslivsaktivitet.

Krav om rapportering

Rapport m/regnskap for bruken av tildelte midler leveres elektronisk i søknadssenteret innen 01. mars 2020.

Kontaktinformasjon

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Slik søker du tilskudd til friluftslivsaktivitet

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Mottar søknaden

  Levert søknad i søknadssenteret sendes automatisk til Oslo kommune Bymiljøetaten.

 • 2Vedtaksbrev sendes ut

  Vedtaksbrev sendes ut av Bymiljøetaten så snart endelig vedtak foreligger.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til det organet som har truffet vedtaket senest tre uker etter at du har mottatt avslaget.