Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til fjernvarme eller varmepumpe i borettslag og sameier

Frist for å søke

1. desember 2018.

Kort om tilskuddet

Tilskudd skal gå til fjerning av eksisterende oljefyringsanlegg ved samtidig overgang til fornybar energi i form av fjernvarme eller varmepumpe.

 • Søknadsprosessen er forenklet slik at søker ikke trenger enøkanalyse for å søke om tilskudd.

Hvem kan søke?

 • Borettslag og sameier.

Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører kan ikke søke om tilskudd.

Kriterier for å søke

 • Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandører. 

Retningslinjer for tilskuddsordningen

 • Det kan kun søkes om overgang til enten fjernvarme eller varmepumpe.
 • Sammen med søknaden må tilbud fra rørlegger eller energibesparelsesberegning fra varmepumpeleverandør vedlegges.
 • Ved overgang til fjernvarme må det i tillegg legges ved tilbud om levering av fjernvarme fra fjernvarmeleverandør og utfylt sjekkliste fra fjernvarmeleverandør.
 • Ved overgang til fjernvarme er ikke tilknytningsavgift en del av støtteberettigede kostnader.
 • Lovpålagte kostnader, for eksempel asbestsanering, er ikke støtteberettiget.

Tilskuddssatser

 • Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er 1 000 000 kroner.
 • For overgang til fjernvarme 1 kr/kWh leveranse.
 • For overgang til varmepumpe 0,60 kr/kWh leveranse.
 • For fjerning av oljetank og fyrkjel 30 000 kroner per anlegg.
 • Tilskuddet er begrenset til maksimalt 50 % av godkjente kostnader for alle tiltak.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.

Kontaktinformasjon

Ønsker du råd og veiledning, kontakt:

Enøktelefonen (åpen alle hverdager 9-15)
Telefon: 22 92 14 00
E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no

Anbefalinger

Det er viktig at løsningen som velges er sikker og godt gjennomtenkt. Det anbefales at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, dette kan gjøres av utfører eller et konsulentselskap. Det bør vurderes om det er behov for en plan for håndtering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Slik søker du om tilskudd til fjernvarme eller varmepumpe i borettslag og sameier

 • 1Fyll ut søknaden

  Søknadsfristen har utløpt.

 • 2Legg ved dokumentasjon

  Legg ved nødvendig dokumentasjon fra leverandør.

 • 3Send inn søknad

  Søknaden sendes inn automatisk via Min side.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta svar

  Du får svar på søknaden innen 14 virkedager. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket: Det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.

 • 2Send inn elektronisk ferdigmelding

  Send inn elektronisk ferdigmelding via Min side (link til ferdigmelding står på tilsagnsbrevet).

  Ferdigmelding skal inneholde spesifisert faktura for arbeidet, dokumentasjon på utført betaling og dokumentasjon på at oljetank er renset, fjernet og levert til godkjent avfallsmottak. 

 • 3Utbetaling av tilskudd

  Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til oppgitt konto.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler kan du klage.
Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no.

Klagefrist er tre uker fra du mottar brev om avslag.