Tilskudd til drift av frivillige organisasjoner i Bydel Sagene

Frist for å søke

1. oktober 2022.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen har som mål å støtte driften til lokale frivillige organisasjoner i Bydel Sagene.

Kriterier for å søke

 • Alle organisasjoner som mottar tilskudd skal ha en åpen, inkluderende og ikke-diskriminerende praksis for sine aktiviteter, og skal tilstrebe å ha begge kjønn representert i eventuelle styrer.
 • Tilskudd gis ut i fra en samlet skjønnsmessig vurdering.
 • Organisasjonen kan også sende inn søknad tilskudd til frivillige aktiviteter i Bydel Sagene.

Hvem kan søke?

 • Ideelle og frivillige lag, foreninger og organisasjoner som i hovedsak har sine aktiviteter i bydelen.
 • Følgende søknader blir prioritert:
  • Frivillige organisasjoner som stimulerer til deltakelse, samfunnsengasjement og medansvar.
  • Frivillige organisasjoner som bidrar til å skape inkluderende og trygge lokalsamfunn.
  • Frivillige organisasjoner som samarbeider på tvers av organisasjoner, eller med bydelens tjenestesteder.
  • Frivillige organisasjoner som bidrar til gratis eller forholdsmessige rimelige tilbud for barn og unge i bydelen.
  • Frivillige organisasjoner som kan dokumentere en stor grad av frivillig engasjement og innsats.

Hva kan du søke om?

 • Rene driftsutgifter, som husleie, strøm, lønn/honorar og andre utgifter som knytter seg til basisdriften av organisasjonen.
 • Søknaden skal i størst mulig grad beskrive hvordan driftsstøtte er planlagt brukt, og hva organisasjonen ønsker å oppnå med gjennom aktiviteten/virksomheten som får økonomisk støtte.

Vi gir ikke støtte til virksomhet med et kommersielt formål. Byomfattende eller landsomfattende organisasjoner må synliggjøre hvordan et eventuelt tilskudd vil bli brukt til aktiviteter som gjennomføres i Bydel Sagene og med høy deltagelse fra bydelens befolkning.

Retningslinjer

Last ned retningslinjer for tilskudd til drift av frivillige organisasjoner i Bydel Sagene (PDF 0,1MB)

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Vi sender deg en bekreftelse med et referansenummer på at vi har mottatt søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i meldingsboksen på Min side. Hvis du har søkt på vegne av en organisasjon, må du først logge deg inn, og så velge den organisasjonen du representerer.

 2. Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. Tildeling skjer i forbindelse med det ordinære budsjettarbeidet i bydelen, og vil bli vedtatt når bydelsutvalget behandler bydelens budsjett i desember. Innstillingen behandles også i det foregående møtet i miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen. Begge møtene er åpent for publikum og starter med åpen halvtime. Søkere som ønsker å kommentere innstillingen til fordeling av midler, eller supplere informasjonen om sin søknad, kan møte opp i komitémøtet og/eller bydelsutvalgsmøtet.

 3. Motta svar på søknaden

  Du kan forvente svar på søknaden etter behandlingen i bydelsutvalget i desember. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler publiseres i protokollen for møtet. Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet.

 4. Utbetaling av midler

  De søkere som får tildelt midler, får utbetalt pengene når vedtak er fattet.

 5. Rapportering

  Tildelte tilskudd utbetales på forskudd i januar hvert år. Du må senest 1. april året etter sende inn årsmelding med referat fra årsmøte og revidert regnskap. Du må synliggjøre tilskuddet i organisasjonens årsmelding og årsregnskap.

  Når du skal rapportere, må du først gå inn på søknaden din i meldingsboksen på Min side, og velge "Rapport og regnskap".

Klage

Du kan klage på vedtaket dersom du får helt eller delvis avslag. Klagen sender du til postmottak@bsa.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontaktinformasjon

Kulturkonsulent Andreas Fætten
E-post: andreas.fatten@bsa.oslo.kommune.no
Telefon: 23 47 47 93