Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til tiltak under en særskilt bomiljøsatsing

Frist for å søke

Det er ingen søknadsfrist. Søknader tas imot fortløpende frem til alle midlene er fordelt.

Kort om tilskuddet

Frivillige og ideelle organisasjoner kan søke om tilskudd til tiltak under en særskilt bomiljøsatsning. Velferdsetaten administrerer en pott på 13,9 millioner kroner der rundt en tredjedel er tenkt til ideelle og frivillige organisasjoner. Satsningen er knyttet opp til utvalgte områder i Oslo og skal gi positiv bomiljøeffekt, spesielt for barn og unge.

Kriterier for å søke

 • Tiltaket skal bidra til økt bomiljøkvalitet for barn og unge.
 • Tiltaket må ha bakgrunn i et beboerinitiativ/ønske som må dokumenteres.
 • Tiltaket må ha en nær tilknytning til de kommunale boligene i minst ett av de utvalgte områdene.

Alle kriteriene må oppfylles for å kunne få tilskudd.

Utvalgte områder

 • Galgeberg i Bydel Gamle Oslo
 • Søndre Åsen og Sagene kirke i Bydel Sagene
 • Hovseter i Bydel Vestre Aker
 • Refstad i Bydel Bjerke
 • Romsås senter og Ammerudhellinga i Bydel Grorud
 • Stovner senter og Vestlisvingen i Bydel Stovner
 • Solfjellshøgda i Bydel Nordstrand

Prioriteringer

 • Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres.
 • Både fysiske og andre boligsosiale tiltak anses som tilskuddsberettigede.
 • For å hente ut samhandlings- og involveringsgevinster, kan tiltak som involverer andre aktører i nærmiljøet, for eksempel idrettslag, frivillige foreninger og lignende, også prioriteres.

Søkere bør ha en finansieringsplan for videreføring av tiltak utover satsingens tidsramme. Søknadene vil bli vurdert i dialog med bydelen og sett opp imot kriteriene og en hensiktsmessig fordeling mellom områdene.

Søknadsskjema og kontaktinformasjon

For søknadskjema og/eller spørsmål rundt ordningene og kriteriene. Kontakt Velferdsetaten på bomiljosatsning2017@vel.oslo.kommune.no