Tilskudd til aktiviteter for bedre psykisk helse i Bydel Nordstrand

Frist

22. mai 2022.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet har som mål å styrke og utløse frivillig innsats rettet mot psykisk helse gjennom å mobilisere lokalsamfunnet og frivillige lag og foreninger.

Tilskuddet er et engangstilskudd på totalt 544 000 kroner. Aktiviteten skal gjennomføres innen utgangen av 2022.

Kriterier for å søke

Søkere må benytte søknadsskjema, søknadsskjema finner du under «Slik søker du». Søkere må lage budsjett for bruken av midlene. Budsjettet skal omfatte alle kostnader knyttet til finansiering av hele tiltaket, og inneholde en fullstendig finansieringsplan.

Organisasjoner som søker tilskudd for flere tiltak skal levere separate søknader for hvert tiltak med egen prosjektbeskrivelse og spesifisert budsjett for både inntekts- og utgiftssiden.

Hvem kan søke

Ideelle og frivillige lag, foreninger og organisasjoner, bruker- og pårørende organisasjoner som har sine aktiviteter i Bydel Nordstrand.

Aktiviteter og tiltak der frivillige organisasjoner samarbeider på tvers av organisasjoner, eller med bydelens tjenestesteder, vil bli prioritert. Søknader fra bydelens tjenestesteder og andre offentlige virksomheter vil ikke bli vurdert.

Tilskudd gis ut i fra en samlet skjønnsmessig vurdering.

Hva kan du få tilskudd til

Aktiviteter som utløser frivillig innsats og engasjement knyttet til psykisk helse og som har innbyggere i Bydel Nordstrand som målgruppe.

Følgende aktiviteter eller tiltak som bidrar til å skape bedre psykisk helse hos innbyggerne prioriteres:

 • Aktiviteter eller opplysningstiltak knyttet til psykisk helse
 • Aktiviteter eller tiltak som tilbyr lavterskel psykososial aktivitet
 • Tiltak eller aktiviteter som bidrar til å motvirke ensomhet
 • Forebygging for bedre livsmestring
 • Tiltak eller aktiviteter som retter seg mot pårørende av innbyggere med psykisk helse utfordringer

Aktiviteter og tiltak rettet mot barn, unge og eldre prioriteres.

Det gis ikke støtte til ordinær drift, aktiviteter med et kommersielt formål eller arrangementer/tiltak som allerede er gjennomført.

Slik søker du

 1. Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknader

  Alle søknadene behandles når søknadsfristen har gått ut. Bydelsutvalget vedtar tildeling av midler i løpet av våren.

  Alle søkere får beskjed på e-post når bydelsutvalget har fattet vedtak.

Rapportering

Fristen for å rapportere er 15. februar året etter at midlene er brukt. Skjema for rapportering vil bli lagt ut 30. juni 2022.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Klagen sender du til postmottak@bns.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Eide, frivillighet- og nærmiljøkoordinator i Bydel Nordstrand