Støtte til Pilotprosjekter og FoU-prosjekter

Frist for å søke

Du kan søke hele året.

Bakgrunn og målet med ordningen

Støtteordningen skal stimulere til utvikling av ny teknologi og løsninger for å redusere utslipp fra transport, nye effektive energiteknologier, nye teknologier for lokal produksjon av fornybar energi og utvikling og pilotering av teknologi og løsninger for å fremme overgangen til en by med nullutslipp innen 2030.

Med ordningen ønsker Klimaetaten å mobilisere prosjekter som kan bidra til at Oslo kan nå sine klima- og energimål. Det betyr at prosjektene skal ha en klar klima- eller energirelevans.

Disse prosjekter kan støttes

Prosjektene som støttes må ha en direkte relevans for Oslo. De må være tilstrekkelig innovative og nyskapende til at de kan tildeles støtte med hjemmel i statsstøtteregelverkets unntak under EUs gruppeunntaksforordning (GBER) artikkel 25, støtte til Forskning og utvikling. Det vil si industriell forskning, eksperimentell utvikling eller forundersøkelser.

Kriterier for tildeling

Følgende kriterier legges til grunn ved behandling av søknaden:

 1. Innovasjonsgrad
 2. Forskningsinnhold og forskningens relevans for prosjektet
 3. Samfunnsøkonomisk nytteverdi
 4. Direkte effekt for Oslo        
 5. Plan for gjennomføring av prosjektet
 6. Evne til gjennomføring
 7. Gjennomføringsevne

Slik skriver du søknaden

 1. 1Skriv søknaden

  Klimaetaten har laget en veileder og en mal for søknaden. Malen er en disposisjon for prosjektbeskrivelsen som setter oss i stand til å evaluere prosjektet.

  Dette er hovedpunktene:

  • Bakgrunn - kort om problemstillingen
  • Om prosjektet – hva skal gjøres
  • Hva skal oppnås – mål
  • Nytteverdi i Oslo
  • Budsjett
  • Finansieringsplan
  • Søkt beløp

  Se flere detaljer i:

 2. 2Send inn søknaden

  Søknad med vedlegg sender du på e-post til trond.moengen@energidata.no

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta svar

  Vi tar kontakt med dere i løpet av søknadsprosessen. Behandlingstid vil avhenge av prosjektets natur. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.

 2. 2Send inn ferdigmelding

  Ferdigmelding skal inneholde dokumentasjon spesifisert i tilsagnsbrevet. Ferdigmeldingen skal som regel inneholde kostnadsoversikt og erfaringsrapport.

 3. 3Utbetaling av tilskudd

  Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til oppgitt konto.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler kan du klage. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no

Klagefrist er tre uker fra du mottar brev om avslag.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for FoU- og pilotprosjekter for Klima- og energifondet
Trond Moengen
Mobil: 95 27 32 20
E-post: