Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom gjennom å bidra til å etablere eller videreutvikle åpne møteplasser. Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år fra utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Frist for å søke

4.desember 2020.

Kort om tilskuddet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) deler ut midlene i denne ordningen. Kommunen vurderer søknadene og gir vår anbefaling til Bufdir. Bufdir tar den endelige beslutningen om hvem som skal få midler.  

Det er endringer i regelverket for 2021, les Bufdir sin utlysning nøye.

Kriterier for å søke 

Hvem kan søke?

 • Offentlige instanser
 • Private aktører 
 • Frivillige organisasjoner i Oslo

 

Privatpersoner eller enkeltpersonsforetak kan ikke motta tilskudd. Virksomheten må være registrert i enhetsregisteret når dere sender søknad.

Hva kan du søke om?

 • Tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser for målgruppen. Støtten er i utgangspunktet begrenset til tre år og det er krav om en konkret plan for videreføring for tiltak som mottar støtte. Årsaken er at tilskuddet er for å etablere og utvikle møteplasser, og er ikke et tilskudd til drift. 
 • Investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. Søknader om rene investeringstilskudd innvilges kun for ett år av gangen.
 • Ordinære tiltak: deltakelse i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter og deltakelse på alternative mestringsarenaer, jf. regelverkets 1 a). Her inngår også søknader på forenklet skjema for utstyrssentraler. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.

  Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer, jf. regelverkets 1 b). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune), frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.

  Koordinering av samarbeidet mellom tjenester samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, jf. regelverkets 1 c). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune) kan søke om tilskudd.

Hva legger Bufdir vekt på?

 • Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn som står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert.
 • Samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor. 
 • Den totale størrelsen på tilskudd til bykommunen gjennom ordningen.

Slik søker du

 1. 1Sett deg inn i regelverket
 2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Slik behandler kommunen søknadene

  Kommuner i tilskuddsordningen foretar en politisk og administrativ vurdering og prioritering av søknadene. Bufdir gjør den endelige tildelingen.

  Søknader om byomfattende tiltak og tiltak i bydelene Frogner, Nordre Aker, Nordstrand, St. Hanshaugen, Ullern, Vestre Aker og Østensjø vil vurderes/prioriteres av Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS).

  Søknader om tiltak i bydelene Sagene, Grünerløkka, Gamle Oslo, Søndre Nordstrand, Alna, Grorud, Stovner og Bjerke vurderes og prioriteres av bydelene selv.

Klage

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet. 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon for bydeler som ikke prioriterer tiltak selv, og byomfattende søknader

Kontaktinformasjonen nedenfor gjelder for Frogner, Nordre Aker, Nordstrand, St. Hanshaugen, Ullern, Vestre Aker og Østensjø.

Kontaktinformasjon for bydeler som prioriterer tiltak selv