Stimuleringstilskudd for læreplasser

Frist for å søke

Det er løpende søknadsfrist.

Kort om tilskuddet

Oslo kommune vil bruke statlige stimuleringsmidler for å bidra til nye læreplasser og til at lærlingene i byens bedrifter får fullført sin opplæring. Lærebedrifter og opplæringskontor inviteres derfor til å søke om tilskudd. Tilskuddet gjelder lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.

Målet med tilskuddet er

 • å få etablert flere lærekontrakter for lærlinger eller opplæringskontrakter for lærekandidater eller praksisbrevkandidater, slik at alle søkere gjennom årets formidling får læreplass
 • at lærlinger og lærekandidater som er permitterte eller blitt sagt opp på grunn av koronasituasjonen, får fullføre sin læretid
 • at bedrifter som er hardt rammet av koronanedstengning kan fullføre opplæringen av sine lærlinger

Tilskuddet skal bidra til opplæring av lærlinger, lærekandidater eller praksisbrevkandidater og gjelder ikke ordningen fagbrev på jobb.

Hvem kan søke?

Målgruppen er bedrifter i Oslo som tidligere ikke har hatt lærlinger, men også allerede godkjente lærebedrifter kan søke.

 • Lærlingen eller lærekandidaten som bedriften søker tilskudd for må ha opplæringsrett og være folkeregistrert i Oslo, eller være permittert/oppsagt som en følge av koronapandemien.
 • For at tilskuddet skal bli utbetalt må lærekontrakten eller opplæringsavtalen være registrert og godkjent.
 • Tilskuddet kan søkes av lærebedrifter i Oslo som oppfyller tildelingskriteriene.
 • Opplæringskontorene kan søke om midler til egne tiltak for å stimulere medlemsbedriftene til å rekruttere og beholde lærlinger.
 • Frittstående bedrifter som er hardt rammet av koronapandemien kan søke om midler til utstyr, materialer eller personalressurser. Det samme gjelder opplæringskontor som søker om støtte til egne tiltak, eller på vegne av medlemsbedrifter. Søknaden må være begrunnet.

Tildelingskriterier

 • Nye lærebedrifter som godkjennes og tar inn en lærling eller lærekandidat – inntil 50 000 kr
 • Bedrifter som tar inn flere lærlinger eller lærekandidater enn bedriften tok inn i 2020 – inntil 30 000 kr
 • Bedrifter som tilbyr lærekontrakt for lærlinger eller lærekandidater som har mistet plassen eller blitt permittert fra en annen bedrift pga konkurs eller korona-nedstengning – inntil 50 000 kr
 • Bedrifter som tilbyr lærekontrakt eller opplæringsavtale for søkere som står uten læreplass per 15. august eller lærlinger med særskilte utfordringer – inntil 30 000 kr
 • Opplæringskontor som gjennomfører egne tiltak, eller søker på vegne av medlemsbedrifter som er hardt rammet som følge av koronapandemien – inntil 10 000 per lærling. Frittstående lærebedrifter kan også søke. Medlemsbedrifter i opplæringskontorene søker gjennom opplæringskontoret. Opplæringskontoret skal gi en anbefaling av søknader som sendes videre. Tilskuddet utbetales som hovedregel direkte til medlemsbedriften. Dersom deler av tilskuddet skal gå til opplæringskontoret, skal det begrunnes, og fordelingen komme tydelig fram av søknaden.

Begrunnelse for søknader

Frittstående bedrifter og opplæringskontor som søker om midler til egne tiltak, sender beskrivelse av tiltaket, budsjett og plan for gjennomføring av tiltaket.

Slik søker du

 1. 1Fyll ut søknaden

  Søknadene sendes inn med søknadsskjemaet under. Opplæringskontor eller frittstående bedrifter som søker tilskudd til opplæringstiltak bruker eget søknadsskjema

  Fyll ut skjemaet digitalt og lagre dokumentet eller skriv ut og skann skjemaet. Ferdig utfylt skjema sender dere til fagpost@osloskolen.no

   

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Behandlingstid

  Søknadene behandles fortløpende. Utbetaling skjer etter at lærekontrakten er godkjent så lenge det er tilgjengelige midler. Det er satt av inntil fem millioner til tilskuddet.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@ude.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.