Stimuleringstilskudd for læreplasser

Frist for å søke

Siste frist for å søke er 10. desember 2022.

Kort om tilskuddet

Oslo kommune vil i 2022 bruke statlige stimuleringsmidler for å bidra til nye læreplasser, og til at søkere til læreplass i årets formidling får fullført sin opplæring i byens bedrifter. Selvstendige lærebedrifter og opplæringskontor inviteres derfor til å søke om tilskudd. Tilskuddet gjelder lærlinger, lærekandidater og kan i særskilte tilfeller også gjelde praksisbrevkandidater. Tilskuddet gjelder ikke ordningen fagbrev på jobb.

Hvem kan søke?

Målgruppen for tilskuddsordningen er dels nye lærebedrifter i Oslo som ansetter lærlinger for første gang (tidligere ikke har hatt lærlinger), og dels allerede godkjente lærebedrifter i Oslo.
Selvstendige lærebedrifter og opplæringskontor kan søke om tilskudd. Medlemsbedrifter i opplæringskontor kan ikke søke direkte. Opplæringskontorene søker på vegne av sine medlemsbedrifter.

Pkt 2.c og 2.d under er åpnet for søknader fra bedrifter utenfor Oslo så lenge de fyller øvrige kriterier for tildeling.

Tildelingskriterier

1. Kriterier for tildeling

 • Lærlingen eller lærekandidaten som det søkes tilskudd for, må være registrert som søker til læreplass i Oslo gjennom Vigo i 2022.
 • Lærlingen eller lærekandidaten som det søkes tilskudd for må ha opplæringsrett i Oslo.
 • For at tilskuddet skal bli utbetalt må lærekontrakten eller opplæringskontrakten være registrert og godkjent i Vigo av alle kontraktsparter.

2. Hvis alle kriteriene over er oppfylt kan opplæringskontor og selvstendige lærebedrifter søke stimuleringsmidler for;

2.a Ny lærebedrift i 2022 som tar inn en lærling eller lærekandidat– inntil 50 000 kr.
Tilskuddet kan innvilges kun en gang per ny lærebedrift eller medlemsbedrift i opplæringskontor.

2.b Bedrifter som tar inn flere oslolærlinger enn bedriften tok inn i 2021 – inntil 30 000 kr. Gjelder den enkelte bedrift, ikke samlet antall lærlinger for opplæringskontoret. Tilskuddet kan innvilges kun en gang per bedrift, og gjelder ikke per ekstra kontrakt.

2.c Bedrifter som tar inn søkere som sto uten læreplass pr 15. august 2022 – inntil 30 000 kr. per søker.
Kontraktene må være inngått med oslosøkere som reelt sto uten tilbud om læreplass 15. august og som deltok på Utdanningsetatens obligatoriske møte for gjenstående søkere 23.-26. august 2022.

2.d Bedrifter som tar inn søkere som sto uten læreplass per. 15. august 2022 i verdiskapningsfagene dataelektronikerfaget og automatiseringsfaget – inntil 50 000 kr. per lærling.

Utdanningsetaten kan i enkelte tilfeller også innvilge ekstratilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger eller lærekandidater med særskilte oppfølgingsbehov. Det er en egen søknadsordning for dette.

Slik søker du

 1. Fyll ut søknaden

  Fyll ut søknadskjemaet digitalt.

  Ferdig utfylt skjema sendes til fagpost.fag@osloskolen.no.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandlingstid

  Søknadene behandles fortløpende. Utbetaling skjer etter at lærekontrakten er godkjent så lenge det er tilgjengelige midler. Vi vil fjerne utlysningsteksten fra nettsidene våre når det ikke lenger er midler tilgjengelige i ordningen.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til fagpost.fag@osloskolen.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.