Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Prosjekttilskudd for Oslo europeisk miljøhovedstad

Prosjekttilskudd for Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

Søknadsfrist

Fristen for dette tilskuddet har gått ut. 

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal bidra til å markere Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019 og inspirere Oslofolk og organisasjoner på veien mot et mer miljøvennlig byliv.

Alle kan søke, men tilskudd gis primært til frivillige og ideelle organisasjoner, foreninger, grønne- og sosiale entreprenører.

Du kan søke støtte til aktiviteter og tiltak som bidrar til økt miljøinnsats blant byens befolkning i 2019. Alle søkere oppfordres til å sørge for at fokus på miljøvennlighet er del av planleggingen av tiltakene i Miljøhovedstadsåret 2019.

Det er totalt 5 millioner kroner til fordeling. Det er en øvre grense per prosjekt på 200 000 kroner.

Tildeling

Oversikt over mottakere av prosjekttilskudd for Oslo europeisk miljøhovedstad (PDF 0,5MB).

Kriterier for å søke

Aktiviteten eller tiltaket må:

 • bidra til markeringen av Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019 og særlig målet om å vise fram folkets grønne skifte og aktivisere befolkningen til videre innsats for et mer miljøvennlig byliv.
 • skape positiv lokal og/eller global miljøeffekt.
 • gjennomføres i 2019

Søknader som oppfyller minst ett av følgende kriterier prioriteres:

 • prosjekter rettet mot barn og unge
 • prosjekter som bidrar til sosial inkludering
 • kulturprosjekter med en miljødimensjon
 • prosjekter som involverer eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne
 • prosjekter som bidrar til aktivitet i flere bydeler
 • åpne aktiviteter/tiltak som er tilgjengelige for Oslos befolkning generelt

Du kan ikke søke om tilskudd til honorarer og lønn til regulær drift.

Tilskudd til prosjekt kan innvilges selv om det faller inn under retningslinjene til andre tilskuddsordninger, men prosjektet kan ikke motta finansiering fra mer enn en av Oslo kommunes tilskuddsordninger.

Fullstendige retningslinjer for prosjekttilskuddet.

Søknadsfristen har nå gått ut. 

Krav om rapportering

Søker må levere sluttrapport senest to måneder etter sluttdato for aktiviteten.

Sluttrapporten må inkludere regnskap. For tilskudd på 100 000 kroner eller mer, krever vi revisorbekreftet regnskap og signerte rapporter. Midler som ikke er brukt eller som ikke er benyttet til formålet det ble søkt om må tilbakeføres.

Sluttrapporten kan gjerne inkludere bilder og eventuelle presseklipp av prosjektet.

Rapport og regnskap skal være undertegnet av den eller de ansvarlige for tiltaket.

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 skal profileres som tilskuddsgiver i trykksaker, på nettsider og innlegg på sosiale media, fortrinnsvis med lenke til www.miljøhovedstaden.no

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tilskuddet eller søknaden, kan du sende en e-post til greencapital@oslo.kommune.no. Merk eposten tydelig med navn på prosjektet. 

Slik søker du

 • 1Samle vedlegg

  Før du logger inn og fyller ut søknadsskjemaet, må du samle eventuelle vedlegg.

  • Årsberetning og regnskap for 2017 dersom dette finnes
  • Attest for skatt og merverdiavgift ved søknader på 100 000 kroner eller mer. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder når du søker. Gjelder for søkere som er skatte- og merverdiavgiftspliktige. Bestill attest for skatt og merverdiavgift

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling

  Byrådsleders kontor, ved sekretariatet for Oslo europeisk miljøhovedstad, mottar og vurderer søknadene. Sekretariatet gir en anbefaling om fordeling av midlene til styringsgruppen for Oslo europeisk miljøhovedstad som foreslår fordeling av midlene for byrådslederen som vedtar fordelingen.

 • 2Få svar

  Du mottar svarbrev med informasjon om du får tilskudd eller avslag i løpet av desember 2018.

Klage

Ved avslag på søknaden, eller der søknaden ikke innvilges fullt ut, har søkeren rett til å klage på vedtaket.

Klagen sendes til Byrådslederens kontor, postmottak@byr.oslo.kommune.no og må være innsendt senest tre uker etter at søker har mottatt vedtaket.