Prosjektstøtte til reparasjons- og delingsordninger

Støtten skal bidra til et mer bærekraftig og redusert forbruk i Oslo.

Frist for å søke

15. januar 2021.

Kort om støtteordningen

Prosjektstøtten skal bidra til å etablere varige og lokale ordninger knyttet til reparasjon og deling av f.eks. utstyr, verktøy, tekstiler eller interiør. Prosjektene skal bidra til å øke samarbeidet mellom ulike aktører og initiativ for å nå større og nye målgrupper. Vi oppfordrer til samarbeid på tvers av næringsliv, frivillighet, kommunens tjenestesteder og bydelene.

Støtten har som mål å:

 • fremme reparasjons- og delingsordninger som reduserer materielt forbruk.
 • etablere varige og lokale ordninger, samt å nå nye og større målgrupper.
 • fremme økt samarbeid mellom aktører og initiativ (kommunen/bydeler, næringsliv og frivillighet) som bidrar til å redusere materielt forbruk i Oslo.

Aktører kan søke om støtte til aktiviteter og tiltak som bidrar til å nå målsettingene over. Hvert prosjekt kan støttes i størrelsesordenen 100 000-500 000 kroner. Støtteordningen er en del av oppfølgingen av Framtidens forbruk – strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-2030.

Kriterier for å søke

Tiltakene/aktivitetene må som hovedregel gjennomføres og midlene brukes innen utgangen 2021. Du kan søkes om midler til prosjekter av lenger varighet, men da må behovet for dette begrunnes spesifikt. Prosjektmidlene kan i hovedsak ikke benyttes til å dekke løpende lønnskostnader eller drift av eksisterende tiltak.

Prosjektene må oppfylle disse kriteriene:

 • Prosjektet/tiltaket skal gjennomføres i Oslo kommune.
 • Prosjektet må ha en fremdriftsplan med de viktigste milepælene.
 • Aktiviteter i prosjektet skal ikke være i strid med lov eller politivedtekter.

Prosjektene vil bli prioritert ut ifra: 

 • hvor godt prosjektet treffer målsetningene til støtteordningen.
 • hvor stort potensiale prosjektet har for å redusere materielt forbruk. 
 • om prosjektet har helhetlige planer om hvordan materielt forbruk skal reduseres i alle ledd og aktiviteter.
 • om prosjektet måler resultater og har en plan for læring og erfaringsdeling.
 • om prosjektet har en plan for videre drift og finansiering utover denne støtteordningen.

Hvem kan søke

Alle aktører med organisasjonsnummer kan søke om støtte.

Slik søker du

 1. 1Finn fram vedlegg

  For søknader over 100 000 kroner må det legges ved attest for skatt og merverdiavgift. Attesten må ikke være eldre enn seks måneder. Dokumentasjon på nødvendige tillatelser må også legges ved.

 2. 2Last ned og fyll ut søknadsskjema
 3. 3Send inn søknadsskjema

  Søknadsskjema sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk eposten med «Saksnr. 20/31023 søknad + prosjektnavn» i emnefeltet.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Behandling av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Vi sender ikke bekreftelse på at søknaden er mottatt.

  Bymiljøetaten behandler søknadene, prioriterer midlene og vedtar hvem som får midler. Fordeling av midler skjer etter en skjønnsmessig vurdering av søknadene med utgangspunkt i de kriterier og prioriteringer som nevnt over og i henhold til tilgjengelig budsjett.

 2. 2Motta svar og midler

  Dere mottar svarbrev med informasjon om dere får midler eller avslag. Dere må sende utbetalingsanmodning etter at tilsagnsbrev og innkjøpsordre er mottatt.

  Utbetaling kan foretas når betingelsene som er satt i tilsagnsbrevet er oppfylt.

  Dersom det ikke er mulig å gjennomføre tiltaket som planlagt, skal midlene straks tilbakemeldes Bymiljøetaten.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden eller søknaden ikke er innvilget fullt ut. Klagen sender du til postmottak@bym.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket.

Annonsering og kunngjøring

Annonsering og kunngjøring av tiltakene og prosjektene skal vise at tiltaket er støttet av Oslo kommune. Oslo kommune skal profileres som støttegiver, slik som i trykksaker, på nettsider og innlegg på sosiale media.

Sluttrapport

Mottaker av støtte må levere signert sluttrapport i eget sluttrapportskjema senest tre måneder etter at midlene er brukt i henhold til fremdriftsplan.

 • Sluttrapporten må inkludere regnskap.
 • Rapport og regnskap skal være undertegnet av den eller de ansvarlige for tiltaket.
 • For tilskudd på 100 000 kroner eller mer, krever vi revisorbekreftet regnskap og signerte rapporter.
 • Sluttrapporten må inneholde informasjon om bakgrunn for prosjektet, aktiviteter som er gjennomført og nøkkelerfaringer.
 • Rapporten skal også inneholde fotodokumentasjon, og eventuelle presseklipp, fra prosjektet som viser hvordan midlene er benyttet.

Tilbakebetaling

Innvilgede midler må betales tilbake til kommunen snarest og uoppfordret dersom:

 • midlene ikke er brukt.
 • midlene ikke er benyttet til formålet det ble søkt om.
 • midlene ikke er benyttet etter kriteriene.
 • søker har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Vi kan gjøre unntak fra bestemmelsene over etter skriftlig og begrunnet anmodning fra mottaker.

Tildelinger

Tildeling 2021 (PDF 0,4MB)

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk henvendelse med Saksnr: 20/31023.