Prosjektstøtte til fellesarena for å redusere materielt forbruk

Prosjektstøtten skal bidra til å skape et eller flere samlingssteder for aktører og initiativ som reduserer materielt forbruk i Oslo. Samlingsstedet skal være åpent og tilgjengelig for innbyggerne, og være en fellesarena for reparasjon, redesign, utlån, deling, gjenbruk og ombruk.

Frist for å søke

15. oktober 2019.

Kort om støtteordningen

Støtten har som mål å:

 • redusere materielt forbruk i Oslo.
 • fremme etablering av et eller flere samlingssteder for aktører, aktiviteter og initiativ som bidrar til å redusere materielt forbruk i Oslo.
 • skape en åpen og tilgjengelig fellesarena for reparasjon, redesign, utlån, deling, gjenbruk og ombruk. 
 • fremme mer samarbeid mellom aktører og initiativ som bidrar til å redusere materielt forbruk i Oslo.

Eksempler på prosjekter som kan få støtte:

Prosjekter som etablerer eller videreutvikler et samlingssted eller knutepunkt i Oslo for samlokalisering av aktører, aktiviteter og initiativ som bidrar til å redusere materielt forbruk. Dette kan være tilrettelegging for reparasjon, redesign, utlån, deling, gjenbruk og ombruk.

Kriterier for å søke

Prosjektene må oppfylle disse kriteriene:

 • Prosjektet/tiltaket skal være i Oslo.
 • Søknaden må vise hvordan prosjektet fører til redusert materielt forbruk av en viss størrelse og hvordan dette kan måles.
 • Prosjektet må ha en plan for gjennomføring.
 • Aktiviteter i prosjektet skal ikke være i strid med lov eller politivedtekter.

Prosjekter som prioriteres: 

 • Samlokalisering av aktører, aktiviteter og initiativ som bidrar til å redusere materielt forbruk.
 • Samlingssted som er åpent og tilgjengelig for innbyggerne.
 • Samarbeidsprosjekter mellom flere aktører og initiativ som bidrar til å redusere materielt forbruk.
 • Langsiktige prosjekter eller pilotprosjekter med potensiale for utvidelse 
 • Prosjekter med stort potensiale for å redusere materielt forbruk. 
 • Prosjekter som har helhetlige planer om hvordan materielt forbruk skal reduseres i alle ledd og aktiviteter.
 • Prosjekter med nyskapende tiltak og innovative samarbeid

Hvem kan søke

Alle aktører med organisasjonsnummer kan søke om støtte.

Slik søker du

 1. 1Finn fram vedlegg

  For søknader over 100 000 må det legges ved attest for skatt og merverdiavgift. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. Dokumentasjon på nødvendige tillatelser må også legges ved.

 2. 2Last ned og fyll ut søknadsskjema

  Søknadsskjema rosjektstøtte til fellesarena for å redusere materielt forbruk (ODT 0,1MB)

  Søknad må inneholde:

  • Opplysninger om egeninnsats i prosjektet
  • Opplysninger om annen finansiering av prosjektet/tiltaket  
  • En detaljert plan for gjennomføring
  • Detaljert budsjett 
 3. 3Send inn søknadsskjema

  Søknadsskjema sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk eposten med «saksnr 19/24538 søknad + prosjektnavn» i emnefelte

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Behandling av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Vi sender ikke bekreftelse på at søknaden er mottatt.

  Bymiljøetaten behandler søknadene, prioriterer midlene og vedtar hvem som får midler. Fordeling av midler skjer etter en skjønnsmessig vurdering av søknadene med utgangspunkt i de kriterier og prioriteringer som nevnt over og i henhold til tilgjengelig budsjett.

 2. 2Motta svar og midler

  Dere mottar svarbrev med informasjon om dere får midler eller avslag. Dere må sende utbetalingsanmodning etter at tilsagnsbrev og innkjøpsordre er mottatt.

  Utbetaling kan foretas når betingelsene som er satt i tilsagnsbrevet er oppfylt.

  Dersom det ikke er mulig å gjennomføre tiltaket som planlagt, skal dette straks tilbakemeldes Bymiljøetaten.

 3. 3Annonsering og kunngjøring

  Annonsering og kunngjøring av tiltakene og prosjektene skal vise at tiltaket er støtte av Oslo kommune. Oslo kommune skal profileres som støttegiver, slik som i trykksaker, på nettsider og innlegg på sosiale media.

Klage

Ved avslag på søknaden, eller der søknaden ikke innvilges fullt ut, har søkeren rett til å klage på vedtaket. Klagen må sendes innen tre uker etter mottatt brev fra oss. Klagen sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Sluttrapport

Mottaker av støtte må levere signert sluttrapport senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført eller avsluttet. Siste frist for innsending av sluttrapport er 1. april 2021.

 • Sluttrapporten må inkludere regnskap.
 • Rapport og regnskap skal være undertegnet av den eller de ansvarlige for tiltaket.
 • For tilskudd på 100 000 kroner eller mer, krever vi revisorbekreftet regnskap og signerte rapporter.
 • Sluttrapporten må inneholde informasjon om bakgrunn for prosjektet, aktiviteter som er gjennomført og nøkkelerfaringer.
 • Rapporten skal også inneholde fotodokumentasjon, og eventuelle presseklipp, fra prosjektet som viser hvordan midlene er benyttet.

Tildelinger

Oversikt over tildelinger for 2019 (PDF 0,4MB)

Tilbakebetaling

Innvilgede midler må tilbakebetales Oslo kommune snarest og uoppfordret dersom:

 • Midlene ikke er brukt
 • Midlene ikke er benyttet til formålet det ble søkt om
 • Midlene ikke er benyttet etter kriteriene
 • Søker har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger
 • Oslo kommune kan gjøre unntak fra bestemmelsene over etter skriftlig og begrunnet anmodning fra mottaker

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk henvendelse med Saksnr: 19/24538