Prosjektstøtte for å redusere materielt forbruk

Frist for å søke

17. juni 2019.

Kort om støtteordningen

Støtten har som mål

 • å bygge kunnskap og erfaring om hvordan redusere materielt forbruk.
 • å skape samarbeid og innovative løsninger som bidrar til å redusere materielt forbruk.
 • å vise fram nye muligheter for å redusere materielt forbruk.
 • å fremme tilgang til delingsordninger, som bidrar til å redusere materielt forbruk.

Vi legger vekt på å støtte et bredt spekter av tiltak og bidragsytere slik at summen av tiltakene bidrar til bred mobilisering og oppnåelse av målene. Tiltakene kan være helhetlige prosjekter eller en serie av aktiviteter. Vi gir støtte på inntil 100 000 kroner per prosjekt. Ved samarbeid mellom flere aktører kan vi vurdere et høyere beløp.

Eksempler på tiltak som kan få støtte

 • Tiltak som bidrar til mer gjenbruk, ombruk og bytting  
 • Reparasjonsaktiviteter og kunnskapsformidling om reparasjon
 • Delings- og utlånsordninger av f.eks aktivitetsutstyr, verktøy etc.
 • Tiltak som bidrar til reduksjon av matsvinn
 • Arrangementer, spesielt i tilknytning til Ombruksuka 2019 22.-30.november. Arrangementene kan gjerne være i tilknytning til mer langsiktige prosjekter.

Kriterier for å søke

Prosjektet som søker bør oppfylle minst et av kriteriene:

 • Bidra til økt samarbeid på tvers av sektorer i Oslo
 • Bidra til holdningsskapende arbeid og engasjement blant innbyggere og nabolag
 • Bidra til økt kunnskap rundt tiltak som bidrar til redusert materielt forbruk

Andre kriterier og begrensninger:

 • Egeninnsats må synliggjøres
 • Tilskuddet skal ikke finansiere et eventuelt overskudd
 • Formålet må ikke omfatte aktivitet i strid med lov eller politivedtekter
 • Søker må selv sørge for eventuelle nødvendige tillatelser
 • Dersom det ikke er mulig å gjennomføre tiltaket som planlagt, skal dette straks tilbakemeldes Bymiljøetaten.
 • Annonsering og kunngjøring av tiltakene og prosjektene skal vise at tiltaket er støtte av Oslo kommune. Oslo kommune skal profileres som støttegiver, slik som i trykksaker, på nettsider og innlegg på sosiale media.

Prioritering av støtten

Vi oppfordrer til samarbeid mellom aktører, og prosjekter som:

 • har en realistisk plan for gjennomføring
 • har en plan for kommunikasjon og mobilisering
 • viser til potensielle resultater for redusert materielt forbruk og måling av resultater   
 • har definerte målgrupper og tiltenkt rekkevidde av arrangement/aktivitet/prosjekt

Hvem kan søke

Alle aktører med organisasjonsnummer kan søke om støtte.

Slik søker du

 1. 1Last ned og fyll ut søknadsskjema

  Søknadsskjema for prosjektstøtte (ODT)

  For søknader over 100 000 må du legge ved attest for skatt og merverdiavgift. Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder når du søker.

 2. 2Send inn søknadsskjema

  Søknadsskjema sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk eposten med saksnr «19/12807 Søknad prosjektstøtte for å redusere materielt forbruk + prosjektets navn» i emnefeltet.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Behandling av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt.

  Bymiljøetaten behandler søknadene, prioriterer midlene og vedtar hvem som får midler. Fordeling av midler skjer etter en skjønnsmessig vurdering av søknadene med utgangspunkt i de kriterier som nevnt over og i henhold til tilgjengelig budsjett.

 2. 2Motta svar og midler

  Du mottar svarbrev med informasjon om du får midler eller avslag. Mottaker sender utbetalingsanmodning etter at tilsagnsbrev og innkjøpsordre er mottatt.

  Utbetaling kan foretas når betingelsene som er satt i tilsagnsbrevet er oppfylt

Klage

Ved avslag på søknaden, eller der søknaden ikke innvilges fullt ut, har søkeren rett til å klage på vedtaket. Klagen må sendes innen tre uker etter mottatt brev fra oss. Klagen sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Sluttrapport

Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen 1. februar 2020.

 • Sluttrapporten må inkludere regnskap.
 • Rapport og regnskap skal være undertegnet av den eller de ansvarlige for tiltaket.
 • For tilskudd på 100 000 kroner eller mer, krever vi revisorbekreftet regnskap og signerte rapporter.
 • Sluttrapporten må inneholde informasjon om bakgrunn for prosjektet, aktiviteter som er gjennomført og nøkkelerfaringer
 • Fotodokumentasjon, og eventuelle presseklipp, fra prosjektet som viser hvordan midlene er benyttet

Sluttrapporten finner du her (ODT 0,2MB).

Tildelinger

Oversikt over tildelinger for 2019 (PDF 0,4MB)

Tilbakebetaling

Innvilgede midler må tilbakebetales Oslo kommune snarest og uoppfordret dersom:

 • Midlene ikke er brukt
 • Midlene ikke er benyttet til formålet det ble søkt om
 • Midlene ikke er benyttet etter kriteriene
 • Midlene ikke er fullt ut benyttet innen utløpet av 2019
 • Søker har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger (Oslo kommune kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen etter skriftlig og begrunnet anmodning fra mottaker)

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk henvendelse med Saksnr: 19/12807