Kompensasjonsordning for serveringssteder med skjenkebevilling

Regjeringen har tildelt Oslo kommune 88 millioner som skal viderefordeles til serveringsbransjen gjennom den kommunale kompensasjonsordningen.

Frist for å søke

Mandag 10. januar.

Kort om kompensasjonsordningen

Oslo har valgt å gjøre midlene søkbare for serveringssteder med skjenkebevilling. Det tas forbehold om at ordningen vedtas i bystyret. Det er også varslet at det vil komme ytterligere midler fra regjeringen som kan bli lagt til denne utlysningen. 

Det er totalt cirka 1322 steder med skjenkebevilling i Oslo kommune.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

 • Virksomheten må ha en eller flere skjenkebevillinger gitt av Oslo kommune per 1. november 2021 (inkludert de som driver på forrige eiers bevilling etter eierskifte).
 • Virksomheten må være registrert i MVA-registeret og ha et organisasjonsnummer. 
 • Det kan søkes for hver enkelt virksomhet eller for et konsern som helhet.  
 • Det kan være hensiktsmessig å søke individuelt for hvert enkelt serveringssted, så lenge bevillingshaver har eget organisasjonsnummer. 
 • Virksomheten må være en privat kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning.
 • Virksomheten må ha forretningsadresse i Oslo.
 • Virksomheter som har mer enn 50 ansatte må sende inn et eget egenerklæringsskjema. Dette skjemaet finner du lenger ned under “Slik søker du” punkt 3.

Hvem kan ikke søke

 • Virksomheter innenfor kommunens egen regi (dvs. del av kommunen), eller eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor.
 • Virksomheter som på søknadstidspunktet er under konkursbehandling eller under frivillig eller tvungen avvikling. 

Slik fordeler vi kompensasjonen

Hver søker/virksomhet kan i utgangspunktet motta inntil 1 000 000 kroner i støtte fra denne ordningen, men dette maksbeløpet kan justeres basert på antall søkere eller dersom rammen på 88 mill kroner blir økt. Det tildelte beløpet skal ikke være større enn beregningsgrunnlaget. 

 • Midlene blir fordelt på bakgrunn av søkere som har rett til støtte, ut fra vurderingsgrunnlagene. Vurderingsgrunnlaget består av den innrapporterte omsetningstap i kroner mellom november 2021 og desember 2021.
 • Vi fordeler etter reglene for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen og veilederen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Veilederen er basert på rammeverket fra Temporary Framework

Slik søker du

 1. 1Regn ut omsetningstapet

  Vurderingsgrunnlaget for støtte vil være basert på omsetningstap mellom desember 2021 og november 2021. Omsetningstapet utgjør differansen mellom omsetningen i sammenligningsperioden (november 2021) og faktisk omsetning i tilskuddsperioden (desember 2021).

 2. 2Har du mottatt koronastøtte tidligere?

  Om virksomheten har mottatt støtte i løpet av de tre siste årene, må det oppgis i søknaden. Dette gjelder også om støtten var liten. Du må da oppgi hvilken støtteordning tildelingen er kommet fra, hvilket regelverk støtten er tildelt på (bagatellmessig støtte, notifisering eller annet), hvilke kostnader som er dekket og støttebeløp.

 3. 3Last ned og fyll ut egenerklæring

  Er dere over 50 ansatte i virksomheten må dere fylle ut egenerklæring om at virksomheten ikke er i økonomiske vanskeligheter, last ned, fyll ut og legg denne ved søknaden.

  Last ned egenerklæring for virksomheter (docx)

 4. 4Logg inn, fyll ut og send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Mottak av bekreftelse

  Du vil få en kvittering på e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i meldingsboksen på Min side. Du må velge riktig person, forening eller organisasjon du har søkt på vegne av.

 2. 2Motta svar på søknaden

  Vi forsøker å svare på søknadene innen to uker etter søknadsfristen, men dette kommer an på antall søknader vi får.

 3. 3Utbetaling

  For å få utbetalt pengene må organisasjonen du representerer ha registrert et kontonummer hos Oslo kommune. Du må ha rollen "regnskapsmedarbeider" i organisasjonen hos Altinn for å kunne legge inn eller endre kontonummer. Du som søker er selv ansvarlig for at det er riktig kontonummer på MinSide. 

  Du legger til eller endrer kontonummer slik: 

  • logg inn på MinSide
  • velg organisasjonen du vil representere
  • gå til Min profil, for å legge inn kontonummeret eller endre til et annet kontonummer

  Hvis dere har underavdelinger som skal få støtten, er det moderselskapet som vil få utbetalt tilskuddet. Moderselskapet er selv ansvarlig for videre fordeling av midler til underavdelingene.

  Dersom ditt beregningsgrunnlag (omsetningssvikten mellom november og desember 2021) medfører at du blir fordelt et beløp under 5000 kroner, vil kommunen forbeholder seg retten til å ikke utbetale tilskuddet.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Klagen sendes til postmottak@byr.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag. Du bør begrunne hvorfor du mener avslaget er feil. Merk klagen med «Kompensasjonsordning for serveringssteder med skjenkebevilling i Oslo desember 2021».

Kontaktinformasjon

Thomas B. Johansen
E-post: thomas.johansen@byr.oslo.kommune.no
Telefon: 93 03 24 46