Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv

Kompensasjonsordning for lokale virksomheter i Oslo som helt eller delvis har falt utenfor andre kompensasjonsordninger.

Frist for å søke

Frist for å søke var 4. mai 2022.

Kort om kompensasjonsordningen

Dette er en ventilordning for virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene og tidligere kommunale kompensasjonsordninger.

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og forsøke å dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien, ved hjelp av direkte tilskudd.  

Oslo kommune har satt av 73,5 millioner kroner til denne ordningen. Hver søker/virksomhet kan i utgangspunktet motta inntil 700 000 kroner i støtte fra ordningen, men dette maksbeløpet kan justeres basert på antall søkere. Det tildelte beløpet skal ikke være større enn beregningsgrunnlaget.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

 • Virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de kommunale eller den ordinære statlige kompensasjonsordningen. Det vil si virksomheter som ikke har mottatt noe støtte eller fått mindre enn 25% av sitt omsetningstap dekket gjennom andre kompensasjonsordninger.  
 • Virksomheten må ha forretningsadresse i Oslo.
 • Virksomheten må være registrert i MVA-registeret og ha et organisasjonsnummer eller virksomhetsnummer.
 • Virksomheten må være en privat kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning.
 • Virksomheten må ha minst én ansatt.
 • Virksomheten må ha vært i drift senest 1. september 2021.
 • Virksomheter som har mer enn 50 ansatte må sende inn et eget egenerklæringsskjema. 

Hvem kan ikke søke

 • Virksomheter som har fått mer enn 25% av sitt omsetningstap i tilskuddsperioden dekket gjennom andre kompensasjonsordninger.  
 • Virksomheter innenfor kommunens egen regi (dvs. del av kommunen), eller eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor. Dette gjelder for eksempel barnehager som ikke er offentlig drevet, der inntekter kommer fra kommune og foreldrebidrag, eller renovasjonsvirksomhet.
 • Virksomheter innen finansnæringen.
 • Virksomheter som på søknadstidspunktet er under konkursbehandling eller under frivillig eller tvungen avvikling. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap eller ha personer med ledende roller som er ilagt konkurskarantene.

Slik fordeler vi kompensasjonen

Den totale potten er på 73,5 millioner, og vil bli fordelt på søkere som har rett til støtte, ut fra beregningsgrunnlaget.

Beregningsgrunnlaget består av den innrapporterte omsetningssvikten minus det virksomheten eventuelt har fått i tidligere tildelinger fra kommunale og statlige kompensasjonsordninger, i forbindelse med Covid-19.

Vi fordeler etter reglene for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen og veilederen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Veilederen er basert på rammeverket fra Temporary Framework

Slik søker du

 1. 1Regn ut omsetningssvikten

  For å finne fram til omsetningssvikten må dere sammenligne virksomhetens faktiske omsetning i tilskuddsperioden (2021), med omsetning i sammenligningsperioden (2019).

  Dersom virksomheten ikke var i drift innen 1. jan 2019 skal du bruke september, oktober og november 2021 som sammenligningsperiode og tilskuddsperioden skal være desember 2021 og januar og februar 2022.

  Differansen mellom omsetningen i sammenligningsperioden og faktisk omsetning i tilskuddsperioden utgjør omsetningssvikten.

 2. 2Har du mottatt koronastøtte tidligere?

  Dersom virksomheten har mottatt støtte tidligere må du oppgi dette i søknaden. Dette gjelder også om støtten var liten. Dere må da oppgi hvilken støtteordning tildelingen er kommet fra, hvilket regelverk støtten er tildelt på (bagatellmessig støtte, notifisering eller annet, hvilke kostnader som er dekket og støttebeløp).

 3. 3Egenerklæring for virksomheter

  Er dere over 50 ansatte i virksomheten, må dere fylle ut egenerklæring om at virksomheten ikke er i økonomiske vanskeligheter, laste denne opp og legge ved søknaden.

  Last ned egenerklæring for virksomheter (docx)

 4. 4Logg inn, fyll ut og send inn søknad

  Søknadsfristen har gått ut.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Mottak av bekreftelse 

  Du vil få en kvittering på e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i meldingsboksen på Min side. Du må velge riktig person, forening eller organisasjon du har søkt på vegne av.

 2. 2Motta svar på søknaden

  Vi forsøker å svare på søknadene innen to uker etter søknadsfristen, men dette kommer an på antall søknader vi får.

 3. 3Utbetaling

  Hvis dere får støtte, vil det bli utbetalt til det kontonummeret som er knyttet til organisasjonsnummeret deres. 

  Du som søker er selv ansvarlig for at det er riktig kontonummer på MinSide.

  Hvis dere har underavdelinger som skal få støtten, er det moderselskapet som vil få utbetalt tilskuddet og er selv er ansvarlig for videre fordeling av midler til underavdelingene. 

  Dersom ditt beregningsgrunnlag (omsetningssvikten mellom samenligningsperiode og søknadsperiode) medfører at du blir fordelt et beløp under 5000 kroner, vil kommunen forbeholder seg retten til å ikke utbetale tilskuddet. 

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@byr.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Merk klagen med «22/1349 Kompensasjonsordning for lokalt  næringsliv våren 2022» og navnet på virksomheten. 

Kontakt

Thomas B. Johansen
Telefon: 93 03 24 46
E-post: thomas.johansen@byr.oslo.kommune.no

Trine Skotte Høvset
Telefon 92 60 33 03
E-post: trine.skotte.hovset@byr.oslo.kommune.no