Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv

Kompensasjonsordning for lokale virksomheter i Oslo som helt eller delvis har falt utenfor generelle statlige kompensasjonsordninger.

Frist for å søke

Fristen gikk ut 23. august 2021.

Kort om kompensasjonsordningen

Denne ordningen skal fungere som en ventilordning for virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene. Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og forsøke å dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien, ved hjelp av direkte tilskudd.  

Oslo kommune har satt av 170 millioner kroner til denne ordningen. Hver søker/virksomhet kan i utgangspunktet motta inntil 1 000 000 kroner i støtte fra denne ordningen, men dette maksbeløpet kan justeres basert på antall søkere og eventuell framtidig påfyll av statlige midler. Det tildelte beløpet skal ikke være større enn beregningsgrunnlaget.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke

 • Virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene. Det betyr at virksomheten ikke har hatt mulighet til å søke de generelle kompensasjonsordningene for eksempel fordi:
  • Virksomheten ble opprettet etter 1. mars 2020
  • Virksomheten møter ikke krav til statlig kompensasjonsordning om minst 30 % omsetningsfall
  • Negativt årsresultat 2019
 • Søkere som har blitt tildelt et relativt beskjedent beløp fra den generelle statlige kompensasjonsordningen sett opp imot hva virksomheten har hatt i tap
 • Søker må være en kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning. Søker må være privat og være en såkalt for-profit-virksomhet. Det vil si å operere i et marked og skape fortjeneste. Kravet til kommersiell drift er at virksomheten eller deler av den over tid genererer et økonomisk overskudd ved produksjon, kjøp og salg av varer og/eller tjenester.
 • Søker må ha forretningsadresse i Oslo. Virksomhet som er registrert med forretningsadresse i en annen kommune og har virksomhet i Oslo kan også søke. Det stilles da krav om at det legges ved særregnskap som er godkjent av autorisert revisor eller regnskapsfører for den virksomheten det søkes på vegne av.
 • Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019 (gjelder foretak med mer enn 50 ansatte, eller har over 10 millioner euro i omsetning, eller mer enn 10 millioner i balanseregnskapet) kan søke, men disse må sende inn et eget egenerklæringsskjema. 

Hvem kan ikke søke

 • Virksomheter innenfor kommunens egen regi (dvs. del av kommunen), eller eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor. Dette gjelder for eksempel barnehager som ikke er offentlig drevet, der inntekter kommer fra kommune og foreldrebidrag, eller renovasjonsvirksomhet.
 • Finansnæringen.
 • Virksomheter som på søknadstidspunktet er under konkursbehandling eller under frivillig eller tvungen avvikling. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap eller ha personer med ledende roller som er ilagt konkurskarantene.

Slik fordeler vi kompensasjonen

Den totale potten er på 170 millioner, og vil bli fordelt på søkere som har rett til støtte, ut fra vurderingsgrunnlagene. Vurderingsgrunnlaget består av den innrapporterte omsetningssvikten og de økte kostnadene, minus det dere eventuelt har fått i tidligere tildelinger fra kommunale og statlige kompensasjonsordninger, i forbindelse med Covid-19.

Vi fordeler etter reglene for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen og veilederen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Veilederen er basert på rammeverket fra Temporary Framework

Slik søker du

 1. 1Regn ut omsetningssvikten

  For å finne fram til omsetningssvikten må dere sammenligne virksomhetens faktiske omsetning i tilskuddsperioden (1. mars 2020 – 1. mars 2021), med omsetning tilsvarende periode året før. Omsetningssvikten utgjør differansen mellom omsetningen i sammenligningsperioden og faktisk omsetning i tilskuddsperioden.

  Muligheten for å sammenligne med tidligere periode vil avhenge av når virksomheten ble etablert. Dere som da ikke har en hel periode å sammenligne med må gjøre et skjønn på hva omsetningssvikten har vært.

 2. 2Regn ut økte utgifter

  Finn de økte kostnadene på samme måte som dere fant omsetningssvikten, altså ved å sammenligne utgiftene i perioden med året før, og bruk skjønn om dere ikke har et helt år.

  Økte kostnader kan være:

  • kostnader knyttet til permitteringer (for eksempel virksomhetens 3-dagers utbetalinger) 
  • kostnader knyttet til smittevern (for eksempel økt bemanning og utstyr)
  • kostnader knyttet til varelager
  • renteutgifter knyttet til utsettelse av innbetaling av skatter og avgifter til staten
 3. 3Har du mottatt koronastøtte tidligere?

  Om virksomheten har mottatt støtte tidligere, må du oppgi dette i søknaden. Dette gjelder også om støtten var liten. Dere må da oppgi hvilken støtteordning tildelingen er kommet fra, hvilket regelverk støtten er tildelt på (bagatellmessig støtte, notifisering eller annet, hvilke kostnader som er dekket og støttebeløp).

 4. 4Egenerklæring for virksomheter

  Er dere over 50 ansatte i virksomheten, må dere fylle ut egenerklæring om at virksomheten ikke er i økonomiske vanskeligheter, laste denne opp og legge ved søknaden.

 5. 5Logg inn, fyll ut og send inn søknad

   

  Søknadsfristen for denne kompensasjonsordningen gikk ut 23. august. 

   

   

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Mottak av bekreftelse 

  Du vil få en kvittering på e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Du kan finne en kopi av søknaden din i meldingsboksen på Min side. Du må velge riktig person, forening eller organisasjon du har søkt på vegne av.

 2. 2Motta svar på søknaden

  Vi forsøker å svare på søknadene innen to uker etter søknadsfristen, men dette kommer an på antall søknader vi får.

 3. 3Utbetaling

  Hvis dere får støtte, vil det bli utbetalt til det kontonummeret som er knyttet til organisasjonsnummeret deres. 

  NB! Du som søker er selv ansvarlig for at det er riktig kontonummer på MinSide.
  Hvis dere har underavdelinger som skal få støtten, er det moderselskapet som vil få utbetalt tilskuddet og er selv er ansvarlig for videre fordeling av midler til underavdelingene.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@byr.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag. Merk klagen med «Kompensasjons­ordning for lokalt næringsliv»  

Kontaktinformasjon  

Byrådsavdeling for næring og eierskap:

Thomas Bergøy Johansen 
E-post: thomas.johansen@byr.oslo.kommune.no
Telefon: +47 930 32 446

Martha Drønen Madsen
E-post: martha.madsen@byr.oslo.kommune.no
Telefon: +47 991 04 202

 

Se alle tilskudd, legater og stipend i Oslo