Kartleggingstilskudd for utslippsfri anleggsplass

Frist for å søke

Du kan søke hele året. Vi behandler søknadene fortløpende.

Kort om tilskuddet

Ordningen skal bidra til at profesjonelle fagkonsulenter utarbeider en rapport som kartlegger hvordan byggeplassen kan bli utslippsfri. Støtten kan dekke opptil 80% av kostnadene for kartleggingsarbeidet, begrenset oppad til 100 000 kroner. 

Kriterier for å søke

 • Kartleggingsarbeidet skal gjøres av profesjonelle fagkonsulenter.
 • Du må søke om tilskudd per byggeplass.
 • Byggeplassen må være i Oslo.

Hvem kan søke?

Alle private bedrifter og private virksomheter med prosjekter som gjennomføres i Oslo kan søke. Privatpersoner og offentlige virksomheter kan ikke søke.

Krav til kartleggingen og rapporten

 • Kartleggingsarbeidet skal ha blitt utført etter utbyggers ønske.
 • Kartleggingen skal undersøke hvordan anleggsarbeidet helt eller delvis kan gjøres uten utslipp av klimagasser, for eksempel ved bruk av elektriske gravemaskiner, elektriske lastebiler eller annet tyngre mobilt utstyr. Aktuelle temaer kan være markedsundersøkelse av tilgang på utslippsfrie anleggsmaskiner til bruk i et konkret prosjekt, tilgjengelige støtteordninger, muligheter og kostnader til energiforsyning lokalt til anleggsplassen (elektrisitet og/eller hydrogen) og nødvendige tilpasninger i planlegging for å kunne gjennomføre prosjektet.
 • Arbeidet skal dokumenteres i form av en sluttrapport der resultater av kartleggingen oppsummeres.
 • Rapporten skal avklare hvordan utslippsfri energi (elektrisitet eller hydrogen) kan gjøres tilgjengelig på byggeplassen i tilstrekkelig omfang på et tidlig stadium i byggeprosjektet.
 • Rapporten skal vise potensialet for redusert energibruk og økonomiske konsekvenser for utbygger, samt utslippsreduksjoner, som for eksempel hvor mange liter diesel utbygger vil spare på en utslippsfri anleggsplass.
 • Rapporten skal sendes til Klimaetaten, som står fritt til å benytte rapportens innhold.

Vi gir ikke støtte til konseptstudier som kun ser på bruk av biodrivstoff. Vi gir heller ikke støtte til studier som kun omfatter utstyr til tørk/varme. Vi kan gi støtte til kartleggingsarbeid der disse temaene inngår som del av en helhet, for eksempel bruk av biogass eller annet biodrivstoff til enkelte maskiner når utslippsfrie løsninger ikke er tilgjengelig.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

Slik søker du

 1. 1Skriv søknaden

  Søknaden må inneholde:

  • Navn på firma som utfører kartleggingen og kontaktinformasjon.
  • Navn på utbygger og adresse for byggeplassen.
  • Pristilbud for kartleggingen eller foreslått avtale mellom partene.
  • Det må komme fram at studiet gjennomføres etter utbyggers ønske.
  • Det må komme fram om utbygger har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste 3 årene, i tillegg til størrelsen på eventuell støtte. 
  • Det må komme fram om utbygger har mottatt annen offentlig støtte som dekker de samme støtteberettigede kostnadene som gis etter denne tilskuddsordningen, i tillegg til størrelsen på støtten.
 2. 2Send inn søknaden

  Søknaden kan sendes inn av utførende konsulent på e-post til fondet@kli.oslo.kommune.no

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Du blir kontaktet

  Vi tar kontakt med alle som har søkt for oppfølging videre.

 2. 2Start arbeidet

  Når du har mottatt tilsagnet, kan arbeidet med rapporten starte.

 3. 3Send rapport

  Når rapporten er ferdig skal denne sendes til Klimaetaten, fondet@kli.oslo.kommune.no

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til fondet@kli.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontaktinformasjon

Ønsker du råd og veiledning, kontakt Enøktelefonen: 22 92 14 00 (tirsdag, onsdag og fredag kl. 10:00–11:00 og 12:00–13:00) eller fondet@kli.oslo.kommune.no