Inkluderingstiltak for unge

Frist for å søke

1. mars 2019. Du kan ikke søke om disse midlene i 2020.

Kort om tilskuddet

Vi gir tilskudd på opptil 500 000 kroner til enkelt tiltak og prosjekter.

Tiltaksordningen for inkludering skal styrke ungdom og unge voksnes vei inn i sosiale fellesskap, og bidra til å skape like muligheter for alle og rette seg mot ulike former for utenforskap – i forhold arbeid og utdanning, i forhold til likestilling og likeverd, og i forhold til identitet og tilhørighet.

Ordningen skal styrke samspillet mellom frivilligheten og kommunens arbeid, og med fordel involvere aktører i boområder og lokalt arbeidsliv i inkluderingsarbeid.

Til grunn for tiltaksplanen legges forståelsen av at det er bysamfunnet og mennesker seg i mellom som inkluderer og sammen skaper tilhørighet og toleranse. Det er på arbeidsplasser, læresteder, i nabolag og foreninger at inkludering skjer og mangfoldet utfolder seg.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører, trossamfunn, læresteder og bedrifter inviteres til å søke. Kommunale virksomheter med tjenester rettet mot ungdom og unge voksne, kan søke, forutsatt at de samarbeider med aktører nevnt over.

Tiltak som blir prioritert

Tilskuddsordningen prioriterer tiltak og prosjekter som retter seg mot ungdom og unge voksne, bidrar til inkludering og mangfold, og retter seg mot ulike former for utenforskap, på disse innsatsområdene:

 • arbeid og utdanning
 • likestilling og likeverd
 • identitet og tilhørighet

Tiltaksordningen skal særlig prioritere tiltak og prosjekter som:

 • styrker muligheten for arbeid og fullføring av utdanning
 • fremmer ungt lederskap og synliggjør ungdom og unge voksne som rollemodeller
 • skaper tilhørighet og trygge flerkulturelle identiteter
 • styrker diskrimineringsvernet og motvirker negativ sosial kontroll
 • styrker kompetansen i arbeidsliv og sivilsamfunn om inkludering og mangfold
 • skaper møteplasser og arenaer for samarbeid mellom frivillige organisasjoner, arbeidsliv og kommune

Rapportering

Prosjekter og tiltak som får kommunale midler til tiltak og prosjekter i 2019, skal levere rapport og regnskap for bruken av midlene innen 1. februar 2020. 

Tildelinger

 

Slik søker du tilskudd til inkluderingstiltak

 1. 1Logg inn, fyll ut og send inn søknad

  Årets søknadsfrist har gått ut.

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta svar

  Dere kan forvente svar i løpet av første halvdel av juni.

  Kontaktinformasjon

  Velferdsetaten, Seksjon tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner
  E-post: tilskudd@vel.oslo.kommune.no 
  Telefon:  952 66 650