Grønne midler i Bydel Grünerløkka

Bydel Grünerløkka ønsker å støtte tiltak og aktiviteter som bidrar til en grønnere og mer bærekraftig bydel. Grønne midler skal også stimulere til økt miljøengasjement og frivillighet i bydelen. Tilskuddet er på 500 000 kroner.

Frist for å søke

Søknadsfristen for 2022 var 14. februar.

Kriterier for å søke

Les reglement for tildeling av grønne midler i Bydel Grünerløkka før du søker.

Hvem kan søke

 • Enkeltpersoner og uformelle grupper
 • Borettslag og sameier
 • Organisasjoner og institusjoner
 • Næringsvirksomheter og grønne gründere/sosiale entreprenører
 • Tjenestesteder i Bydel Grünerløkka

Hva kan søkes om

 • Aktiviteten eller tiltaket må bidra til å oppfylle formålet i reglementet.
 • Målgruppen for grønne midler er primært beboere og besøkende i Bydel Grünerløkka.
 • Aktiviteten eller tiltaket må kunne vise til egeninnsats i form av frivillig innsats og/eller egenfinansiering.
 • Aktiviteten må ha en start- og sluttdato. Sluttdato skal normal være innen utgangen av det året tilskuddet gis.

Eksempler på tiltak det kan søkes om

 • Ombruk, reparasjonsaktiviteter, byttemarkeder og liknende.
 • Dyrkeprosjekter som satser på åpne møteplasser og samarbeid på tvers av befolkningsgrupper.
 • Tiltak som fører til at flere velger sykkel som fremkomstmiddel, eksempelvis lære seg å reparere egen sykkel, opplæring i å sykle i trafikken.
 • Tiltak som bidrar til åpne og inkluderende møteplasser, spesielt i områdene Dælenenga, Sinsen, Sofienberg, Løren og Hasle.

Søknader til prosjekter rettet mot allmennheten fremfor private personer/ grupper vil bli prioritert.

Det gis ikke tilskudd til lønn og regulær drift av organisasjoner. I særskilte tilfeller kan til sammen 10 % av de tilgjengelige midlene gis i tilskudd til honorarer til eksterne leverandører.

Rapportering

Krav til rapportering

Søker som er tildelt midler skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet. Rapporteringen gjør du fra søknaden din i meldingsboksen på Min side. Aktiviteten eller tiltakets sluttrapport og regnskap leveres i bydelens nettbaserte søknadsportal senest én måned etter aktivitetens sluttdato.

Slik søker du

 1. Finn fram vedlegg

  Du kan laste opp bilder inne i søknadsskjemaet.

 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknad

  Søknadsfristen for 2022 var 14. februar.

Etter at du har sendt søknaden

 1. Behandling av søknader

  Alle søknadene behandles når søknadsfristen har gått ut. Søknader vil bli behandlet i Byutviklings- og næringskomiteen 14.03.2022.

 2. Motta svar

  Alle søkere får beskjed på e-post når komiteens vedtak er fattet.

 3. Utbetaling av penger

  De som har fått innvilget midler, får disse utbetalt fortløpende etter at vedtaket er fattet.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler kan du klage. Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra bydelen. Klagen sendes til e-postadresse postmottak@bga.oslo.kommune.no eller per post.

Bydel Grünerløkka,
Postboks 2128
Grünerløkka
0505 Oslo