Frivillighetsmidler i Bydel Vestre Aker

Retningslinjer for tildeling av frivillighetsmidler i Bydel Vestre Aker

Støtte til arrangementer og tiltak

Dette kan gis til organisasjoner og grupper for å gjennomføre enkelttiltak eller større arrangementer som går utover organisasjonens løpende aktiviteter. Spesielt vil dette være aktuelt når tiltaket / arrangementet bidrar til å utløse aktivitet som omfatter flere enn organisasjonens egne medlemmer eller målgruppe.

Støtte til dugnader i nærmiljøet 

Det kan gis støtte til borettslag, velforeninger og andre organisasjoner eller grupper av beboere, som selv tar initiativ til utbedring og forskjønnelse av sitt nærmiljø.

Støtte til gjennomføring av spesielle oppgaver

Bydeler og enkelte kommunale etater har oppgaver som ikke prioriteres høyt nok til å bli utført innenfor den ordinære drift. Det kan dreie seg om planting av trær, rydding av området, nabohjelp, opptredener, konserter ved sykehjem m.m. Kommunene vil tilby organisasjoner slike arbeidsoppgaver og betale for å få dem utført. Organisasjonene vil dermed kunne skaffe seg en ekstra inntekter ved å gjøre en innsats som øker trivselen i nærmiljøet.

Støtte til etablering av samarbeidstiltak

Det kan gis støtte til tiltak som utvikler samarbeid for å løse felles oppgaver og etablere sosial kontakt. Åpne barnehager er et eksempel på at organisering rundt en felles arena kan dekke behov.

En eller to personer er ansatt for å ta et faglig ansvar og koordinere aktiviteten, mens gjennomføringen av tiltaket for øvrig er basert på frivillig innsats. 

Oslo kommune har rett til innsyn og til å foreta kontroll med bruken av tilskuddsmidlene.

Oslo kommune forbeholder seg rett til å kreve midlene tilbakebetalt, dersom det er gitt uriktige opplysninger eller hvis midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene. 

Det skal synliggjøres at tiltaket er støttet av Bydel Vestre Aker.

Søk om frivillighetsmidler i Bydel Vestre Aker