Sosiale faktorer som påvirker helse

Oppvekst, utdanning, arbeid, inntekt, sosiale ytelser er påvirkningsfaktorene som har betydning for folkehelsen og sosiale ulikheter i helse i Oslo.

Levekårene i Oslo som helhet er gode. Samtidig er Oslo en mangfoldig by med stor ulikhet mellom ulike grupper og geografiske områder. Nabobydeler, delbydeler og kvartal kan være svært ulike med tanke på alderssammensetning, sosioøkonomiske kjennetegn, innvandrerandel og boligtype. Det innebærer at det kan være store sosiale og økonomiske forskjeller over til dels små geografiske områder, og at ulike områder i byen har ulike sett av utfordringer og muligheter. Også helsen i befolkningen varierer med sosial og økonomisk bakgrunn.

Oppvekst

En god barndom med trygg og stabil tilknytning til omsorgspersoner, gode voksenmodeller og velfungerende barnehager, skoler og nærmiljø er viktig for at barn og unge skal utvikle følelsen av mestring, selvfølelse og egenverd, noe som legger grunnlag for helsa i resten av livet.

Utdanning

Forventet levealder øker med utdanningslengde. Det er forskjeller i utdanningsnivå mellom bydelene i Oslo. Dette er en forklaring på forskjellene i forventet levealder mellom bydelene.

Se statistikk over utdanningsnivå (Oslo kommune)

Inntekt

Det er en sammenheng mellom inntekt og helse og forventet levealder. Jo høyere inntekt, jo bedre helse, men helseforbedringen avtar ettersom inntekten øker. Det er store forskjeller i gjennomsnittsinntekt mellom ulike bydeler i Oslo.

Det å leve i en husholdning med vedvarende lav inntekt er en risikofaktor både for fysiske og psykiske helseproblemer.

Se inntektsstatikk for Oslo (Oslo kommune)

Arbeid og trygd

Arbeid er i hovedsak gunstig for helsen, blant annet ved at det gir inntekt, man får brukt evnene sine og føler seg verdsatt, og til inkludering i samfunnet. Men det kan være forhold ved selve arbeidet og arbeidsmiljøet som medfører helsemessige belastninger; dette kan være ulike former for fysisk, kjemisk og psykososial eksponering på arbeidsplassen. Arbeidsledighet kan ha negative helsekonsekvenser pga. tap av tap av inntekt, selvrespekt, følelsen av inkludering i samfunnet.

Se statistikk over sysselsetting og arbeidsledighet i Oslo (Oslo kommune)

Det er store geografiske forskjeller i Oslo når det gjelder andel av befolkningen som mottar uførepensjon og arbeidsavklaringspenger. Muskel- og skjelettlidelser er den hyppigste årsaken til uførepensjon, etterfulgt av psykiske lidelser.

Se statistikk om uføretrygd (NAV)