Befolkningens helsetilstand

Selvrapportert helse

Det er en sammenheng mellom hvordan en person vurderer sin egen helse og forbruk av helsetjenester, framtidig sykelighet og dødelighet.

Egenvurdert generell helse blant voksne

Egenvurdert helse er et mål som brukes mye i helseundersøkelser både nasjonalt og internasjonalt. Når man stiller spørsmålet «Hvordan vurderer du din egen helse sånn i alminnelighet» får man en subjektiv helhetsvurdering av helsetilstanden som berører både den psykiske og fysiske helsen. Samtidig vil den som svarer, sammenligne sin egen helsetilstand med helsetilstanden til jevnaldrende.

Andelen som vurderer sin helse som meget god eller god har for perioden 2008-2012 variert rundt 80 prosent både for Oslo og Norge som helhet, og er i 2015 opp fra 2012 nivået. I Oslo er andelen som vurderer sin egen helse som god eller meget god 82%, mens landsgjennomsnittet er 79%.

Du finner flere tall i statistikkbanken

Du finner mer informasjon om helseforhold i Levekårsundersøkelsen 2015 hos Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tilfredshet med egen helse blant unge

Resultatene for de unge skiller seg noe fra resultatene til de voksne. I en stor undersøkelse (Ung i Oslo 2015, NOVA) blant unge i klassene 8., 9., 10., og 1., 2., og 3. trinn på videregående skole svarte 71,4% av de spurte at de var litt eller svært fornøyd med helsa si.

Det er bydelsforskjeller i andelen unge som er tilfreds med sin helse, hvor tendensen er at vestlige bydeler jevnt over har noe høyere andel enn østlige. Den høyeste andelen forekommer i Bydel Vestre Aker med 77,7% prosent, og den laveste i Bydel Sagene med 65,8 prosent. 

Du finner flere tall i statistikkbanken.

Du finner også mer informasjon om dette i undersøkelsen "Ung i Oslo 2015" (NOVA)

Fysiske helseplager

Det er variasjon i forekomsten av fysiske helseplager blant unge i bydelen i Oslo. Da deltakere i undersøkelsen Ung i Oslo 2015 (NOVA) ble spurt om i hvilken grad de plages av hodepine, magesmerter, nakke- og skuldersmerter, kvalme, ledd- og muskelsmerter eller hjertebank, svarte 12,6% at de daglig var plaget av en eller flere av disse. I Bydel Vestre Aker og Grorud var forekomsten lavest (henholdsvis 10,9 og 10,8%), mens den i Bydel St. Hanshaugen var høyest (15,3%).

Flere tall og kombinasjoner av bakgrunnsvariabler finner du i Statistikkbanken

Egenrapportert varig sykdom, 12 ulike sykdomsgrupper

De varige sykdommene som flest rapporterer om er sykdom i skjelett- og muskelsystemet (andel som rapporterer sykdom her varierer rundt 20-25 % for Oslo og landet som helhet i perioden), sykdom i åndedrettsorganene (rundt 20 % som gjennomsnitt for Oslo og landet) og for dem med hjerte- og karsykdommer (rundt 15 %).

Respondenten ble bedt om å oppgi alle sykdommer og lidelser som hadde vart i minst 6 måneder eller nyere sykdom/lidelse som man regnet med ville bli varig.

Du finner flere tall i statistikkbanken.