Levekår kan best måles ved hjelp av ulike indikatorer som sier noe om befolkningens forutsetninger og livssituasjon. I tillegg til indikatorene som presenteres under, anbefaler vi å lese om utdanning, inntekt, trygd, sosialhjelp og sysselsetting.

Husholdninger med lav inntekt

I 2019 var 12,9 prosent av Oslos husholdninger definert som husholdninger med lav inntekt (etter EUs definisjon av lavinntekt som innebærer under 60 prosent av medianinntekten for Oslo, samt brutto finanskapital per forbruksenhet under 1G). Denne andelen har vært nokså stabil de senere årene, men med en svak nedgang årlig fra nivået på 13,5 prosent i 2014. Etter samme definisjon var 11,4 prosent av husholdninger med barn definert som lavinntektshusholdninger i 2019.

Bydelene i indre by øst, de fire bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand har høyere andeler enn gjennomsnittet for Oslo. Bydel Stovner har den høyeste andelen lavinntektshusholdninger med barn, med 21,3 prosent i 2019. Det vil si at over én av fem husholdninger med barn regnes som lavinntektshusholdninger.

Se statistikk over husholdninger med lav inntekt

Velferdsstatsavhengige

I 14,6 prosent av alle husholdninger i Oslo i 2017 utgjorde offentlige overføringer mer enn halvparten av husholdningsinntekten. Nedgangen fra 2010 fortsetter dermed, hvor andelen var 16,2 prosent. Det er stor variasjon mellom bydelene hvor stor andel av husholdningene som er avhengige av offentlige overføringer. Bydelene som ligger i ytre øst har de høyeste andelene med velferdsstatsavhengige. I bydel Grorud, Stovner, Søndre Nordstrand og Alna er over én femtedel av alle husholdningene velferdsstatsavhengige. I den andre ytterkanten finner vi bydelene i ytre vest, hvor det er i underkant av én av ti husholdninger som er velferdsstatsavhengige.

Se statistikk over velferdsstatsavhengige

Redusert funksjonsevne

I 2018 hadde 12,9 prosent av Oslos innbyggere i alderen 16 til 66 år redusert funksjonsevne. «Redusert funksjonsevne» er her definert som personer som er registrert hos NAV med nedsatt arbeidsevne, mottar sykepenger eller uføretrygd. Også her er det variasjon mellom bydelene. I Bydel Alna hadde 20,7 prosent av innbyggerne redusert funksjonsevne, mens i Bydel Vestre Aker var andelen 9,0 prosent.

Se statistikk over redusert funksjonsevne

Trangboddhet

I Norge bor vi generelt i store boliger, og det er bare en liten del av befolkningen som bor trangt. Andelen små boliger i boligbyggingen har imidlertid økt de siste 20 årene, og det er en tendens til at de nye små boligene bygges i områder hvor det allerede finnes mange små boliger. Det har vært uttrykt bekymring over denne utviklingen, blant annet fordi liten plass kan være en viktig årsak til misnøye og ønske om å flytte.

Trangboddhet er en levekårsindikator som kan si noe om de økonomiske og materielle forutsetningene for gode levekår. Selv om det ikke nødvendigvis har en negativ innvirkning på helsetilstanden, kan det å bo trangt for eksempel gjøre at man trives dårlig i egen bolig.

For barn kan det å bo trangt gjøre det vanskelig å ta med venner hjem og å få plass og ro til skolearbeid. Trangboddhet har vist seg å være overrepresentert i familier med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, i familier der foreldrene er uten arbeid, i familier med mange barn og i familier med lav inntekt.

I 2011 var 12 prosent av boligene i Norge mindre enn 30 m2 per beboer. På landsbasis var andelen små boliger etter denne definisjonen høyest i Oslo hvor 22 prosent av alle boliger var mindre enn 30 m2 per beboer. Det er grunn til å tro at hva som oppleves som en liten bolig og eventuelle problemer knyttet til å bo trangt i noen grad avhenger av hvilke boligstørrelser som er vanlig der man bor.

I og med at det er såpass mange små boliger i Oslo, og at hensikten i denne sammenheng er å bruke trangboddhet som en levekårsindikator, har vi valgt å definere trangbodde boliger som boliger med mindre enn 20 m2 per beboer. Etter denne definisjonen er 8 prosent av boligene i Oslo trangbodde.

Det er stor variasjon mellom bydelene i hvor utbredt det er å bo trangt. Bydel Bjerke har høyest andel boliger med mindre enn 20 m2 per beboer med 14 prosent, mens i Bydel Vestre Aker, hvor denne andelen er lavest, er 3 prosent av boligene mindre enn 20 m2 per beboer.

Se statistikk over trangboddhet