Inntekt, levekår og sosiale forhold

Bosatte uten fullført videregående skole

Andelen som ikke fullfører videregående opplæring innen fem år, varierer mye mellom bydelene i Oslo. Det var 5 395 elever som begynte på videregående skole i Oslo høsten 2013. Av disse var det 78 prosent som hadde fullført videregående skole etter fem år (sum av de som har fullført på normert tid og de som har fullført på mer enn normert tid). 

Andelen som ikke hadde fullført innen fem år var høyest i bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka med henholdsvis 34,9 og 33,5 prosent, og lavest i bydelene Vestre- og Nordre Aker med henholdsvis 11,3 og 12,1 prosent. 

723 elever begynte på videregående skole i 2013 med grunnskolepoeng lik 30 eller lavere. Av disse var det kun 30 prosent som hadde fullført videregående skole i 2018.

Av de som begynte på videregående skole med 50 grunnskolepoeng eller mer var det tilnærmet 100 prosent fullføringsgrad etter fem år.

Se statistikk om fullføringsstatus i statistikkbanken.