Næringsliv, sysselsetting og pendling

Sysselsatte

Fra 2019 til 2020 gikk antall sysselsatte i Oslo ned med 1,3 prosent*, mens for landet som helhet var nedgangen på 1,1 prosent.

Antall sysselsatte i Oslo per 4. kvartal 2020 var 372 443. Av disse jobbet 17 prosent innen helse- og sosialtjenester, som er den største næringen.

Det er stor variasjon i hvilken grad næringene har blitt påvirket av pandemien. Overnattings- og serveringsvirksomhet var næringen med klart størst nedgang i antall sysselsatte fra 2019 til 2020. Næringer hvor det offentlige er sterkt representert har hatt vekst i sysselsettingen.

Ved utgangen av 2020 var 68,4 prosent av Oslos befolkning i alderen 15 til 74 år sysselsatt. Sysselsettingsandelen for kvinner og menn var henholdsvis 66,9 og 69,8 prosent. Andelen sysselsatte 15-74 år er høyest i Bydel Sagene, med 74,5 prosent, og lavest i Bydel Stovner med 56,3 prosent i 2020. Andelen sysselsatte påvirkes blant annet av aldersstrukturen og utdanningsnivået i bydelen.

Dette fremgår av SSB sine tall på ssb.no, mens tallene i Oslo kommunes egen statistikkbank viser en mindre nedgang. Årsaken til det er at SSB har tatt i bruk en ny og bedre metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende. Dette gir noen flere selvstendige og dermed en liten økning i antall sysselsatte totalt. På ssb.no er det publisert oppdaterte tall tilbake til 2015, mens tallene Oslo kommune har fått kun benytter den nye beregningsmetoden på 2020-tallene. De er dermed ikke direkte sammenlignbare med tall fra tidligere år.

Næringsliv

Ved inngangen til 2021 var det registrert 95 464 virksomheter i Oslo.  Dette er en økning på 4 325 virksomheter siden foregående år, noe som utgjør i underkant av 5 prosent vekst. Dette er en høyere vekst enn tidligere år, og koronakrisen har dermed ikke ført til færre foretak og virksomheter hittil. Det har vært en høyere vekst i antall virksomheter i Oslo enn i Norge totalt.

De største næringene i Oslo målt i antall virksomheter var omsetning og drift av fast eiendom (9 932), kunstnerisk virksomhet og underholdning (8 160) og helsetjenester (6 834)..

Se statistikk over næringsliv.

Pendling

Ved utgangen av 2018 var det sysselsatt 482 568 personer med arbeidssted i Oslo. Blant disse var 303 711, eller 63 prosent, også bosatt i Oslo. Det betyr at 37 prosent av alle sysselsatte i Oslo var innpendlere fra en annen kommune.

Samtidig pendlet også en del av Oslos innbyggere ut av kommunen. Ved slutten av 2018 jobbet 13 prosent (48 182 personer) av byens sysselsatte beboere i Akershus, mens 4 prosent (16 376 personer) hadde arbeidssted utenfor Oslo/Akershus.

Se statistikk over pendling.