Barnehagestatistikk

I Oslo er hovedmålene for barnehagene at barnehagebarn skal ha et trygt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. De skal møte medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte. At barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring og at de skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter gjennom lek i trygge omgivelser.

Tabell som viser andel barn med barnehageplass, og andel ansatte med barnehagelærerutdanning, fordelt på årene 2016-2020
Andel barn med barnehageplass* (se forklaring under tabellen)20162017201820192020
Andel 1-5-åringer87,888,289,290,391,4
Andel 1-2-åringer78,579,380,583,084,5
Andel 3-5-åringer94,694,895,695,496,3
Andel minoritetsspråklige i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år eksklusive utvalgte land** (se forklaring under tabellen)81,981,486,087,590,4
Andel barnehagelærere i grunnbemanningen i private og kommunale barnehager** (se forklaring under tabellen32,333,433,335,536,3

*Tallene inkluderer Sentrum, Marka og Uten registrert adresse.
**Andelen er definert som antall barn 1-5 år med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk delt på antall barn 1-5 år med innvandringsbakgrunn, ekskludert barn med landbakgrunn fra Danmark, Sverige, Irland, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand.
Kilde: SSB

Dekningsgrader

Per 15.12.2020 hadde 36 373 barn plass i barnehage i Oslo. Dekningsgraden for barn i alderen 1-5 år var 91,4 prosent. For fire år siden gikk 87,8 prosent av barn i alderen 1-5 år i barnehage. Andelen minoritetsspråklige i alderen 1-5 år med barnehageplass i forhold til innvandrerbarn ekskludert utvalgte land har økt de siste årene – fra 81,9 prosent i 2016 til 90,4 prosent i 2020.

Grafen under viser utvikling i antall barn med barnehageplass siden 1995. I tillegg vises utviklingen i bruken av fulltidsplasser blant de som benytter seg av barnehageplass. Det har vært en sterk økning i antall barn med barnehageplass i perioden. I tillegg har det vært et skift i bruken av barnehageplass i perioden, hvor bruken av deltidsplass i stor grad har blitt borte.

Graf over antall barn med barnehageplass
Graf over antall barn med barnehageplass. Bilde: Oslo kommune

Bemanning

I 2020 var andelen ansatte med barnehagelærerutdanning i grunnbemanningen i private og kommunale barnehager 36,3 prosent. Det er en økning fra 32,3 prosent i 2016, se graf. Bemanningsavtalen for de kommunale barnehagene, som gjelder fra 2017, skal på sikt bidra til å øke andelen barnehagelærere i grunnbemanningen i kommunale barnehager til 50 prosent og andelen barne- og ungdomsarbeidere i kommunale barnehager til 25 prosent.

Graf over andel barnehagelærere i grunnbemanningen i private og kommunale barnehager
Graf over andel barnehagelærere i grunnbemanningen i private og kommunale barnehager. Bilde: Oslo kommune

Bydelsvise forskjeller

Andelen barn med barnehageplass varierer mellom bydeler fordi etterspørselen også varierer mellom bydelene. Det er ulike årsaker til at enkelte bydeler har lavere etterspørsel etter barnehageplass enn andre. Årsaker til lav etterspørsel kan være kostnader forbundet med barnehagedeltakelse, avstand til barnehage eller at foreldrene fortrekker å være hjemme med barnet fremover å sende det i barnehage.

Videre er etterspørselen etter barnehageplass noe lavere blant minoritetsspråklige. Andelen barn med barnehageplass er høyere i bydeler hvor andelen minoritetsspråklige relativt sett er lavere.

Sammenlikning med andre kommuner

ASSS er et KS-ledet nettverk og består av de ti største kommunene i landet. Det er en viss variasjon mellom kommunene, men det har ofte stor nytteverdi å sammenligne tall og utvikling i egen kommune med nettverket samlet.

Tabell som viser andelen barn med barnehageplass, og andelen ansatte med barnehagelærerutdanning, fordelt på Oslo og ASSS, i 2019 og 2020
Andel barn med barnehageplassOslo 2019ASSS 2019Oslo 2020ASSS 2020
Andel 1-2-åringer83,084,584,585,9
Andel 3-5-åringer95,496,796,396,9
Andel minoritetsspråklige i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år eksklusive utvalgte land* (se forklaring under tabellen)87,584,890,486,1
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning36,438,936,739,2

* Andelen er definert som antall barn 1-5 år med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk delt på antall barn 1-5 år med innvandringsbakgrunn, ekskludert barn med landbakgrunn fra Danmark, Sverige, Irland, Storbritannia, USA, Australia og New Zealand.
Kilde: SSB

Oslo kommune nærmer seg stadig dekningsgradene for ASSS både for 1-2-åringer og 3-5-åringer, med økning i dekningsgrader for begge aldersgruppene.

Du finner flere tall i Oslo kommunes statistikkbank.