Slik bygger vi Oslo

Vetlandsveien - tilrettelegging for syklende og gående

Hva skal vi gjøre?

  • Fjerne gateparkering i Vetlandsveien mellom Stordamveien og Vetlandsfaret.
  • Oppgradere sperringen med låsbar bom nord for Vetlandsfaret og etablere nytt fortau sør for denne.
  • Stramme inn krysset ved Stordamveien.
  • Lage nytt fortau ved krysset ved Stordamveien.
  • Etablere sykkelfelt i vestre del av Stordamveien.
  • Drenere og lage nye grøfter for bedre overvannshåndtering vest i Stordamveien.
  • Oppgradere sperringen i vest mot Skøyenbrynet med låsbar bom

 

Hvor skjer dette?

Tiltaket gjelder Vetlandsveien fra Vetlandsfaret til Stordamveien, samt Stordamveien mellom Skøyenbrynet og Ytre Ringvei.

 

Når skjer dette?

Vi planlegger å gjennomføre arbeidene i Vetlandsveien vinteren 2020-21. Arbeidene i Stordamveien planlegges utført våren 2021.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for at flere skal kunne velge sykkelen

Vetlandsveien inngår i Oslo kommunes Plan for sykkelveinettet som en nord-sør-forbindelse i bydel Østensjø, og er definert som en strekning hvor det skal tilrettelegges for sykling i blandet trafikk. Tilrettelegging av Vetlandsveien gir en direkte sykkelforbindelse fra Oppsal i sør til Tveita i nord.