Slik bygger vi Oslo

Ny vannledning i Kirkeveien

Hva skal vi gjøre?

Vi skal legge en ny vannledning i Kirkeveien, for å opprettholde sikker vannforsyning og brannvannsdekning i området. Strekningen er totalt 700 meter.

Hvordan gjør vi det?

Vannledningen skal legges ved hjelp av en gravefri metode, som betyr at vi slipper å grave opp hele strekningen. 

Vi må grave groper på rundt 3x3 meter, der vi skal bygge nye vannkummer. Det blir totalt åtte nye vannkummer på strekningen.  

Metoden vi bruker sparer anleggstid, budsjett og miljø. I tillegg blir det færre ulemper for trafikken i perioden.

Hvorfor gjør vi det?

Dagens vannledning i Kirkeveien er over hundre år, og de siste årene har det vært flere vannlekkasjer på grunn av brudd på vannledningen. Når vi må gjennomføre akutte reparasjoner på ledningen, krever det graving i et sterkt trafikkert område. 

Hva skjer når?

Arbeidsperiode er 30. april 2020 til starten av 2021.

Hovedtyngden av arbeidene vil foregå sommeren 2020. Begge kjørefelt i vestgående kjøreretning mellom Geitemyrsveien og Stensgata er stengt i perioden 19. juni 2020 til 31. august 2020. Det vil i denne perioden bli et felt i hver kjøreretning på sydsiden av Kirkeveien. Etter dette og ut anleggsperioden vil taxi og gang/sykkelfelt være stengt vestover.

Disse ulempene kan man forvente i perioden: 

  • trafikkomlegging for gående og syklende
  • bussholdeplasser kan bli midlertidig flyttet/stengt i enkelte perioder
  • området rundt anlegget vil i perioder bli berørt av moderat støv og støy
  • i korte perioder må vi stenge vannet
  • omlegging av kjørefelt vil medføre noe redusert fremkommelighet

For å minimere ulempene for berørte, kommer Vann- og avløpsetaten og entreprenør til å sende ut informasjon både før anleggsstart og underveis i perioden. 

Alle endringer i trafikken vil bli sikret ved hjelp av gjerder og skilting.

Hvor kommer ledningen?

Kirkeveien forbi Ullevål sykehus, mellom Sognsveien og Geitmyrsveien. 

Kontakt oss

Vann- og avløpsetaten

Kundesenter

Telefon
23 44 00 00

E-post

Besøksadresse
Herslebs gate 5