Utvidelse av Nordstrand ungdomsskole

Nordstrand ungdomsskole skal utvides fra en skole med tre parallelle klassetrinn til en skole med fire paralleller. I tillegg får den en autistavdeling for 19 elever. Dette skal møte behovet for skoleplasser i nærområdet og behovet for byomfattende autistavdelinger.

Hva skal vi gjøre?

Nordstrand ungdomsskole ligger i Nordstrandveien 29, og ble oppført i 1889. Den eksisterende bygningsmassen skal bevares, og skolen vil her være i drift i hele byggeperioden med vanlig undervisning. Nybygget blir plassert sørøst på tomten etter gjeldene reguleringsplan og godkjent rammetillatelse.

Nybygget er over to etasjer, og skal romme fire klasserom samt fire grupperom, sløydsal, musikkrom og en autistavdeling som er inndelt i tre soner. I tillegg er det kjeller med garderobeareal og teknisk anlegg. Nybygget er på totalt 2 612 m² (BTA).

Det eksisterende bygget ble pusset opp i forbindelse med ombyggingen fra videregående skole til midlertidig ungdomsskole i 2014. Det skal kun gjøres mindre arbeider i sløydsalen og gymbygget.

Den vakre lunden i dagens skolegård skal beholdes i stor grad, og det vil bli opprettholdt et gangdrag gjennom skolegården som vil forbinde Andersendammen med Agnes Thorsens plass.

Hva skjer når?

Nybygget skal stå ferdig til skolestart 2025.

Naboinformasjon og nyhetsbrev

Det er viktig for Oslobygg å ha en god dialog med naboer og andre berørte, og vi håper at nabolaget og byen som helhet ser at dette prosjektet tilfører noe viktig til oss alle som beboere i Oslo. Vi vil fremover legge ut oppdateringer hvert kvartal og ved behov for å informere om fremdriften, spesielle hendelser og annen viktig informasjon.

Klikk her for å gå til naboinformasjon med oppdateringer.

Hvis du ønsker å få nyhetsbrev på epost når vi legger ut oppdateringer, m¨å du registrerer din epost adresse.

Klikk her for å registrere din epostadresse for nyhetsbrev.

Sikkerhet rundt byggeplassen

Vi er svært opptatt av elevenes, ansattes og naboenes sikkerhet, og det skal være trygt å gå i området rundt byggeplassen. Byggeplassen er inngjerdet og har port med inn- og utkjøring mot Midtåsen. Vi tar spesielt hensyn ved inn- og utkjøring til og fra byggeplassen, og det vil være en følgeperson som passer på. I tidsrommet mellom 07.45 – 08.45 vil det være stengt for kjøring til byggeplassen.

Arbeidstid

Normal arbeidstid er fra 07.00 – 18.00. Det vil i perioder foregå støyende og svært støyende arbeider mellom 08.00 – 17.00 med en times pause midt på dagen. Dette vil foregå i henhold til støyforskriften og dispensasjonen gitt av bydelen. I spesielle tilfeller vil det kunne foregå arbeider utover dette (på kveldstid og på lørdager), og da kun etter dispensasjon gitt fra Bydelen.

Hvor?

Nordstrandveien 29

Hvem er ansvarlig?

Oslobygg KF er byggherre og ansvarlig for byggeprosjektet, og er Oslo kommunes bygg- og eiendomsforetak.  Oslobyggs oppgave er å eie, forvalte, bygge og utvikle offentlige bygg for alle livets faser. Det dreier seg om barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden. Oslobygg har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av byggeprosjektet.

Utdanningsetaten (UDE) er bestiller av prosjektet. UDE har ansvaret for innholdet i skolen, som inkluderer kapasitet og behovet for skoleplasser, behov for etablering av nye skoler og utvidelser av eksisterende skoler. UDE er også leietaker når skolen er ferdig.

Oslobygg har valgt Varden Entreprenør AS som totalentreprenør av prosjektet. De har ansvaret for byggearbeidet og drift av byggeplassen.