Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Treschows gate

Hva planlegger vi å gjøre?

Forslaget innbærer å etablere sykkelfelt på begge sider av veien mellom Bentsebrugata og Sandakerveien. I tillegg skal det etableres nedsenk ved gangfelt og kantstein skal settes på nytt.

Når gjennomføres tiltakene?

Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre tiltakene tidligst høsten 2019. Det er sendt ut nærinfo til beboere som bor i nærheten av gata med mulighet for å uttale seg.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Egne sykkelfelt i Treschows gate vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående. 

Den aktuelle strekningen er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo, og er en del av en viktig rute mellom Sinsen i øst og Gaustad i vest, via Sagene og Ullevål. Sykkelfelt i Treschows gate vil kobles mot kommende sykkelfelt i Bentsebrugata og Sandakerveien.

Organisasjon

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post