Slik bygger vi Oslo

Tiltak for sykkel og gange i Maridalsveien

Hva planlegger vi å gjøre?

Vi planlegger å etablere sykkelfelt i motbakken fra Brochmanns gate til Sarpsborggata. I motsatt retning legges det til rette for sykling i blandet trafikk. Tiltaket medfører bortfall av parkeringsplassene på østsiden av gata, samt parkeringsplassene i øvre kvartal på vestsiden av gata. Gjenværende gateparkeringsplasser vil antageligvis bli for elbiler. Det planlegges også kryssinnstramninger i begge ender av strekningen.

Når gjennomfører vi tiltaket?

Vi planlegger å gjennomføre tiltaket våren 2020. 

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene i Oslo knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Målet med tiltakene er å bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for både gående og syklende, og for å få slutt på praksisen med dobbeltparkering i gata.

Les mer

 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post