Slik bygger vi Oslo

Tiltak for sykkel og gange i Maridalsveien

Hva planlegger vi å gjøre?

Krysset mellom Maridalsveien, Sarpsborggata og Mor ’Hjertas vei skal strammes inn for å senke hastigheten på biltrafikken og korte kryssingsavstanden for gående. Det etableres regnbedd for å begrense overvann. Fortauet utvides ved gangfeltet ved Brochmannsgate for å korte ned avstanden for gående.

Det er etablert sykkelfelt i motbakken fra Brochmanns gate til Sarpsborggata. I motsatt retning legges det til rette for sykling i blandet trafikk.

Når gjennomfører vi tiltaket?

Sykkelfelt ble etablert sommeren 2020. Innstramming av kryss og etablering av regnbedd er planlagt gjennomført våren 2021.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene i Oslo knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Målet med tiltakene er å bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for både gående og syklende, og for å få slutt på praksisen med dobbeltparkering i gata.

Les mer

 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post