Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Suhms gate

Hva planlegger vi å gjøre?

Forslaget innbærer å etablere sykkelfelt på en side av veien i sør-østgående retning mellom Jakob Aalls gate og Gydas vei. I tillegg vurderes det fartsreduserende tiltak.

Når gjennomføres tiltakene?

Arbeid med ny asfalt, kantstein og innstramming av avkjørsler ble ferdig i desember 2019. Så snart våren setter kan vi legge sykkelfelt med rød asfalt. 

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Egne sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister. Tiltaket vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående.

Den aktuelle strekningen er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo, og og forbinder BLindern og Marinlyst med Bislett og sentrum.

Organisasjon

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post