Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Rødtvetveien

Hva planlegger vi å gjøre?

Forslaget  innebærer å etablere ensidig sykkelfelt i motbakke i Rødtvetveien mellom Kakkelovnskroken og Rasmus Engers vei, samt opp bakken fra Kalbakken T til Kristian Bogneruds vei. I tillegg vil kryss på strekningen strammes inn og oppgraderes for å gi økt sikt og gjøre krysningsavstander for fotgjengere kortere.

Når skjer dette?

Arbeidet starter våren 2020

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Tilrettelegging for sykkel i Rødtvetveien vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt bidrar også til å redusere omfanget av sykling på fortauet, og bedrer dermed forholdene for gående.

Den aktuelle strekningen inngår Plan for sykkelveinettet i Oslo. Rødtvetveien binder sammen boligområdene på Rødtvet med rv.4 og t-bane-stasjonene i området.

Organisasjon

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post