Refstadveien - tilrettelegging for syklende og gående

Bymiljøetaten skal gjøre det tryggere å gå og sykle i Refstadveien.

Hva skal gjøres?

Bymiljøetaten planlegger å etablere sykkelfelt på begge sider av Refstadveien mellom Økern Torgvei og Økernveien, og mellom Krokliveien og Brobekkveien. Tilretteleggingen knyttes sammen med eksisterende sykkelfelt i Refstadveien i vest, og sykkelfelt i Statsråd Mathiesens vei i øst. Mellom Krokliveien og Økernveien legges det opp til sykling i blandet trafikk, da veien er for smal til å etablere sykkelfelt innenfor gjeldende reguleringsplan.

Bymiljøetaten vil også stramme inn flere av kryssene, dvs. at fortausområdet utvides i kryssområdet for å senke hastigheten på biltrafikken, og korte kryssingsavstanden for gående. Fortauene oppgraderes ved behov, og det etableres et ekstra gangfeltet over Refstadveien i lyskrysset ved Brobekkveien.

For å sørge for fortsatt god fremkommelighet for bussen, vil Refstadveien, Statsråd Mathiesens vei og Erich Mogensøns vei forkjørsreguleres, slik at alle sideveiene får vikeplikt.

Hvor skjer det?

Sykkelfeltet i Refstadveien strekker seg mellom Årvollveien og Brobekkveien.

Hva skjer når?

Tiltaket ble i hovedsak gjennomført høsten 2020, og ferdigstilles våren 2021.

Hvorfor gjør vi dette?

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Bedre tilrettelegging for gående, syklende og kollektivreisende er dermed nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med tanke på befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk.

Den aktuelle strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet i Oslo, og vil knytte sammen dagens tilrettelegging for sykkel i Statsråd Mathiesens vei med sykkelfeltet videre sørvestover i Refstadveien fra Årvollveien.

Sykkelfelt i Refstadveien vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil også redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående. Trafikksikkerheten for gående vil også bedres gjennom krysstiltakene, da disse vil korte ned kryssingsavstanden for gående og senke hastigheten på biltrafikken.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post