Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Refstadveien

Hva planlegger vi å gjøre?

Bymiljøetaten planlegger å etablere sykkelfelt på begge sider av Refstadveien mellom Årvollveien og Brobekkveien. Samtidig vil flere av kryssene strammes inn, dvs. at fortausområdet utvides i kryssområdet, for å senke hastigheten på biltrafikken og korte kryssingsavstanden for gående. Fortauene oppgraderes ved behov og gangfeltet ved Martin Brobekkens vei flyttes så det blir en del av lyskrysset ved Brobekkveien.

For å sørge for fortsatt god fremkommelighet for bussen, ser vi på muligheten for å forkjørsregulere Erich Mogensøns vei, Statsråd Mathiesens vei og Refstadveien, slik at alle sideveiene får vikeplikt.

Hvor skjer det?

Sykkelfeltet i Refstadveien strekker seg mellom Årvollveien og Brobekkveien.

Hva skjer når?

Oppgradering av fortau skal etter planen ferdigstilles i høst. Resten av tiltaket gjennomføres våren 2020.

Hvorfor gjør vi dette?

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Bedre tilrettelegging for gående, syklende og kollektivreisende er dermed nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med tanke på befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk.

Den aktuelle strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet i Oslo, og vil knytte sammen dagens tilrettelegging for sykkel i Statsråd Mathiesens vei med sykkelfeltet videre sørvestover i Refstadveien fra Årvollveien.

Sykkelfelt i Refstadveien vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil også redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående. Trafikksikkerheten for gående vil også bedres gjennom krysstiltakene, da disse vil korte ned kryssingsavstanden for gående og senke hastigheten på biltrafikken.

Organisasjon

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post