Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Refstadveien

Hva planlegger vi å gjøre?

Bymiljøetaten planlegger å etablere sykkelfelt på begge sider av Refstadveien mellom Årvollveien og Brobekkveien. Samtidig vil flere av kryssene strammes inn, dvs. at fortausområdet utvides i kryssområdet, for å senke hastigheten på biltrafikken og korte kryssingsavstanden for gående. Fortauene oppgraderes ved behov, og det etableres et ekstra gangfeltet over Refstadveien i lyskrysset ved Brobekkveien.

For å sørge for fortsatt god fremkommelighet for bussen, vil Refstadveien, Statsråd Mathiesens vei og Erich Mogensøns vei forkjørsregulere, slik at alle sideveiene får vikeplikt.

Hvor skjer det?

Sykkelfeltet i Refstadveien strekker seg mellom Årvollveien og Brobekkveien.

Hva skjer når?

Tiltaket vil gjennomføres våren/sommeren 2020.

Hvorfor gjør vi dette?

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Bedre tilrettelegging for gående, syklende og kollektivreisende er dermed nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med tanke på befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk.

Den aktuelle strekningen inngår i Plan for sykkelveinettet i Oslo, og vil knytte sammen dagens tilrettelegging for sykkel i Statsråd Mathiesens vei med sykkelfeltet videre sørvestover i Refstadveien fra Årvollveien.

Sykkelfelt i Refstadveien vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil også redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående. Trafikksikkerheten for gående vil også bedres gjennom krysstiltakene, da disse vil korte ned kryssingsavstanden for gående og senke hastigheten på biltrafikken.

Organisasjon

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post